Hotărârea nr. 587/2010

Modificarea tarifelor locale pentru serviciile de distributie si furnizare a energiei termice, de catre SC APATERM SA Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.587

din 21 12 2010

privind: modificarea tarifelor locale pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice, de către S.C. APATERM SA. Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:607/14 12 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 21 12 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 136 720/10 12 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.136 740/10 12 2010, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Avizul nr. 3421774/15 11 2010 privind modificarea tarifelor locale pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice, de către SC APATERM SA Galați, județul Galați, a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere prevederile art. 8, alin.2, lit.”e” și art. 40 din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin 2, lit.”d” și alin.6, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Începând cu 1 01 2011 se aprobă modificarea tarifelor locale pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice, practicate de către S.C. APATERM S.A. Galați, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Ilie Zanfir

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

Anexa la HCL nr.587/21 12 2010

Tarife locale pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice, de către SC APATERM SA Galați

Nr. crt.

Prețuri/tarife pentru serviciile publice locale de alimentare cu energie termică

U/M

Conform Aviz ANRSC 3421774/2010

Aprobat

1.

Tariful local pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice, destinată agenților

lei/Gcal,exclusiv

TVA

107.57

107.57

2.

Tariful local pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice, destinată populației

lei/Gcal,inclusiv

TVA

133.39

133.39

3.

Prețul local pentru energia termică produsă, transportată, distribuită și furnizată prin centralele termice de cvartal pe bază de gaze naturale,la blocurileA, B, C, I1, I2, destinată agenților economici

lei/Gcal,exclusiv

TVA, inclusiv acciză

201.70

201.70

4.

Prețul local pentru energia termică produsă, transportată, distribuită și furnizatăprin centralele termice de cvartal pe bază de gaze naturale,la blocurileA, B, C, I1, I2, destinată populației

lei/Gcal,inclusiv TVA, inclusiv acciză

250.11

250.11

5.

Prețul local pentru energia termică produsă, transportată, distribuită și furnizată prin centralele termice de cvartal pe bază de gaze naturale,la blocurileA, B, C,Cezar, destinată agenților economici

lei/Gcal,exclusiv

TVA, inclusiv acciză

245.95

245.95

6.

Prețul local pentru energia termică produsă, transportată, distribuită și furnizatăprin centralele termice de cvartal pe bază de gaze naturale,la blocurileA, B, C,Cezar, destinată populației

lei/Gcal,inclusiv TVA, inclusiv acciză

304.98

304.98

7.

Prețul local mediu pentru energia termică produsă, transportată, distribuită și furnizată, facturată agenților economici

lei/Gcal,exclusiv

TVA, inclusiv acciză

251.70

251.70

Presedinte de sedinta

Ilie Zanfir