Hotărârea nr. 586/2010

Aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru Primaria municipiului Galati, pe anul 2011

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.586 din 21 12 2010

privind: aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru Primaria municipiului Galati, pe anul 2011

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:606/1412 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 21 12 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 135 298/7 12 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 135 300/7 12 2010, al Biroului Management Resurse Umane;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere art.11 din Ordinul nr.7660/2006 privind aprobarea Instructiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a functiilor publice;

Având în vedere prevederile art.23, alin.1, alin.2, lit.”b”, alin.4 și alin.5 din Legea privind Statutul functionarilor publici nr.188/1999, republicată, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.i din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru Primaria municipiului Galati, pe anul 2011, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Ilie Zanfir

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ANEXA

la HCL nr.586/21 12 2010

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI PLAN DE OCUPARE 2011

Anexa nr. 2b) - ordonatori principali de credite din administrația publică locală

Functia publica

Nr. maxim de functii publice

Nr. de functii publice ocupate

Nr. de functii publice vacante

Nr.maxim de functii publice care vor fi infințate

Nr. maxim de functii publice supuse reorganiză rii

Nr. maxim de functii publice rezervate promovării

Nr. maxim de functii publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de functii publice care vor fi ocupate prin recrutare

secretar al judetului

secretar al consiliului local

1

1

director general

director general adjunct

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților ad

7

7

director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

1

1

1

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al auto

r3

2

1

1

director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordo

sef serviciu

25

17

8

8

sef birou

5

4

1

1

functii publice de conducere specifice

1

1

Total categoria functionari publici de conducere

43

32

11

11

auditor clasa I grad profesional asistent

auditor clasa I grad profesional principal

1

1

1

auditor clasa I grad profesional superior

3

1

2

1

1

2

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

1

1

1

consilier juridic clasa I grad profesional principal

9

9

1

6

1

consilier juridic clasa I grad profesional superior

11

10

1

6

3

3

1

consilier clasa I grad profesional debutant

consilier clasa I grad profesional asistent

20

20

19

consilier clasa I grad profesional principal

13

13

19

11

6

13

consilier clasa I grad profesional superior

63

63

11

4

7

expert clasa I grad profesional debutant

expert clasa I grad profesional asistent

expert clasa I grad profesional principal

expert clasa I grad profesional superior

inspector clasa I grad profesional debutant

1

1

1

inspector clasa I grad profesional asistent

45

45

1

43

1

inspector clasa I grad profesional principal

60

60

43

49

18

25

inspector clasa I grad profesional superior

46

46

49

19

30

functii publice specifice clasa I

alte funcții publice specifice (manageri publici)

1

1

1

1

Total functii publice clasa I

275

271

3

131

132

53

79

3

referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

5

5

4

referent de specialitate clasa II grad profesional principal

2

2

4

2

2

2

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

18

18

2

2

functii publice specifice clasa II

Total functii publice clasa II

25

25

6

6

4

2

2

referent clasa III grad profesional debutant

referent clasa III grad profesional asistent

6

6

4

referent clasa III grad profesional principal

3

3

4

3

1

3

referent clasa III grad profesional superior

55

53

2

3

2

1

2

functii publice specifice clasa III

64

62

2

7

7

3

4

Total functii publice clasa III

364

358

5

144

145

60

85

5

Total functii publice executie

407

390

16

144

145

60

85

16

Total functii publice

Presedinte de sedinta

Ilie Zanfir