Hotărârea nr. 584/2010

Modificarea si completarea anexei la HCL nr. 432/18.08.2009 referitoare la trecerea din administrarea Consiliului Local Galati in folosinta gratuita a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Galati, a unitatilor sanitare arondate fostului Centru de Diagnostic si Tratament, situat in Galati, str. Eroilor nr. 34, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 584

din 21 12 2010

privind modificarea si completarea anexei la HCL nr. 432/18 08 2009 referitoare la trecerea din administrarea Consiliului Local Galati in folosinta gratuita a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Sf. Apostol Andrei”Galati, a unitatilor sanitare arondate fostului Centru de Diagnostic si Tratament, situat in Galati, str. Eroilor nr. 34, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:271/3 08 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 21 12 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.135 358/7 12 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.135 360/7 12 2010, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c” și art.124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă suplimentarea suprafeței atribuite in folosința gratuita Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Sf. Apostol Andrei” Galati, evidențiată în anexa nr. 1, dupa cum urmeaza:

- cu suprafata exclusiva de 14,49 mp și suprafața comună 33,57 mp, aferenta spatiului situat in imobilul din strada Brailei nr. 236,parter, bloc E6, deoarece a fost reziliat contractul de concesiune încheiat între municipiul Galați și doamna dr. Chirica Mariana. identificandu-se în planul de situatie care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Ilie Zanfir

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

Anexa 1

la HCL 584/21 12 2010

Suprafetele cu care se suplimenteaza spatiile atribuite in folosinta gratuita Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Sf. Apostol Andrei”

NR

CRT.

DENUMIREA

UNITATII SANITARE

CABINET MEDICAL TITULAR MEDIC

SUPRAFAȚA cu care se suplimenteaza spatiile

1.

Dispensar comasat nr. 7, 8, 24, 32, 33, strada Brailei nr. 236, parter bloc E6

Cabinet medical (contratura dr. Pitic Carmen - Minodora)

Jumatate din suprafata cabinetului -50%

Sexcl= 14,49mp

Scom=33,57mp

Președinte de ședință Ilie Zanfir

DISPENSAR COMASAT NR. 7. 8, 24. 32, 33 Str. Brăilei nr. 236, bl. E6, parter, Galați


bft. CHifcÂO HARÎM'U


Suprafața in exclusivitate S = AfyMânp Suprafața in folosința comuna S =33,57 mp


Observ;«lio Subsolul si acoperișul so inc’-.*i<Irenra in catepnria sp.'iHi dn folosința comuna.


Director

Direcția Gestiunea Patrimoniului

[bl6.             HaRÎANA

’ejcxyu^

Verificat

Serviciul Cadastru

Mariana Selaru

întocmit

Ser^ScM Cadastru

Alexandrina Raurc.eanu


*ina Raurc.eanu