Hotărârea nr. 582/2010

Modificarea si completarea art. 1 al HCL nr. 180/2.04.2009 referitoare la acceptul trecerii unei parti din imobilul situat in Galati, str. Basarabiei nr. 5-7, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale in proprietatea publica a municipiului Galati si in administrarea Consiliului Local al municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 582

din 21 12 2010

privind modificarea și completarea art.1 al HCL nr.180/2 04 2009 referitoare la acceptul trecerii unei parti din imobilul situat in Galati, str.Basarabiei nr.5-7, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale in proprietatea publica a municipiului Galati si in administrarea Consiliului Local al municipiului Galati

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 618/14 12 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 21

12 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.134 046/3 12 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.134 048/3 12 2010, al Serviciului Evidenta Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.21 207/19 11 2010 , a Agenției Județene pentru Prestații Sociale Galați;

Având în vedere prevederile art.9 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.i, alin.2,lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. I - Se aprobă modificarea și completarea art.1 al HCL nr.180/2 04 2009, care va avea următorul cuprins:

Art.1 - Se acceptă trecerea unei parti din imobilul situat in Galati, str. Basarabiei nr.5-7 din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale in proprietatea publica a municipiului Galati si in administrarea Consiliului Local al municipiului Galati.

Imobilul se identifica prin planul de situatie anexat si prezinta urmatoarele caracteristici tehnice:

Corp 1 parter Sd - 481 mp.

Corp 3 parter Sd - 75 mp.

Corp 4 parter Sd - 34 mp.

Corp 5 parter Sd - 93 mp.

Terenul aferent imobilului situat în strada Basarabiei nr. 5-7 în suprafață totală de 1.645 mp urmează a i se stabili următorul regim juridic:

  • - suprafața de 1.032,48 mp., evidențiată în planul anexă, se transmite din proprietatea publică a statului în proprietatea publică, exclusivă a Municipiului Galați;

  • - suprafața de 467,42 mp., evidențiată în planul anexă, va avea regim de proprietate comună indiviză, având ca titulari Statul prin Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Municipiul Galați.

  • - suprafața de 145 mp., evidențiată în planul anexă rămâne în proprietatea publică exclusivă a statului și în administrarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

Destinația imobilului va fi sediu pentru desfășurarea unor servicii publice de interes local iar în situația în care imobilul nu va fi folosit conform destinației precizate, acesta va reveni în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.”

Art.II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.III- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Ilie Zanfir

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

/aSuprafața de teren aflata in proprietatea exclusive a municipiului Gaiati 1032,48 mo

44297.


Suprafața de teren aflata in proprietatea exclusiva a statului 145,00 mo.

Suprafața de teren aflata In proprietatea comuna >nnwzr a municipiului Gaiati si a statului 487,42 mi