Hotărârea nr. 575/2010

Aprobarea redeventei datorate in anul 2011 de catre SC Badilas Com SNC pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseul 76 din municipiul Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.575

din 21 12 2010

privind aprobarea redevenței datorate în anul 2011 de către SC Bădilaș Com SNC pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseul 76 din municipiul Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:561/7 12 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 21 12 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.134 570/6 12 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.134 572/6 12 2010, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.4, alin.2 din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată de Legea nr. 22/2007;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, art. 36 alin.(2) lit. “c” și lit. ”d”, alin.(5) lit.”a” și alin (6) lit.”a”, pct.14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1 -Se aprobă redevența ce trebuie plătită în anul 2011 de către SC Bădilaș Com SNC pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseul 76 din municipiul Galați , în sumă de 3 462 lei/vehicul activ/an.

Art. 2 - Plata redevenței se va face conform clauzelor din contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 55 944/7 05 2010.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Ilie Zanfir

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei