Hotărârea nr. 571/2010

Atribuirea denumirii unei artere de circulatie

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.571

din 21 12 2010

privind: atribuirea denumirii unei artere de circulație

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:605/712 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 21

12 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.133 014/30 11 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.133 496/2 12 2010, al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere avizul comisiei pentru activități științifice,învățământ, sănătate, culte, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile HCL nr. 119/29 04 2010 privind aprobarea Regulamentului de Nomenclatură stradală pentru municipiul Galați;

Având în vedere prevederile art.2, alin.1, lit.”d” din OG nr.63/2002 privind atribuirea de denumiri, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin. 2, lit.”c” , alin.5, lit.”d” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă atribuirea denumirii Aleea Stejarilor, arterei de circulație celei de a treia artere de circulație pe direcția N - S a străzii Arcașilor, delimitată în partea de est de strada Arcașilor, continuând către vest până la capăt, conform planului de situație anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Ilie Zanfir

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HCL 571.doc