Hotărârea nr. 563/2010

Trecerea imobilului proprietatea publica a Municipiului Galati, cu destinatia Camin internat cu 294 locuri, aflat in incinta Grupului Scolar Industrial "Radu Negru", situat in Galati, strada Stiintei nr. 119, din administrarea Consiliului Local Galati in administrarea Inspectoratului Scolar al Judetului Galati, prin unitatea de invatamant - Grup Scolar Industrial "Radu Negru"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.563

din 21 12 2010

privind trecerea imobilului proprietatea publica a Municipiului Galati, cu destinatia Camin internat cu 294 locuri, aflat in incinta Grupului Scolar Industrial „Radu Negru”, situat in Galati, strada Stiintei nr. 119, din administrarea Consiliului Local Galati in administrarea Inspectoratului Scolar al Judetului Galati, prin unitatea de invatamant - Grup Scolar Industrial “Radu Negru”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 567/712 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 21

12 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.135 350/7 12 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.135 352/7 12 2010, al Serviciului Evidenta Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.12, alin.1 și 2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia ;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c”, alin.5, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă trecerea imobilului proprietatea publica a Municipiului Galati, cu destinatia Camin internat cu 294 locuri, aflat in incinta Grupului Scolar Industrial „Radu Negru”, situat in Galati, strada Stiintei nr. 119, din administrarea Consiliului Local Galati in administrarea Inspectoratului Scolar al Judetului Galati, prin unitatea de invatamant - Grup Scolar Industrial “Radu Negru”.

Imobilul având valoarea de inventar de 2.395.125,04 lei, se identifica în planul de situatie care face parte integrantă din prezenta hotărâre si prezinta urmatoarele caracteristici tehnice:

  • -  regim de inaltime S+P+3E

  • -  suprafata construita 684,26 mp

  • -  suprafata teren aferent 1600,00mp

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Ilie Zanfir

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

PIAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A BUNULUI IMOBIL

SCARA l.l OOOJudețul: Galați

Teritoriul administrativ : mun. GA [.ATI CodSIRUTA: 17-75105

GRUP ȘCOLAR RADU NEGRU

Adresa : Str. Stiintei Nr. 119

mun GALAȚINumele si prenumele proprietarului: CONSILIUL LOCAL GALA I I

Adresa : Str. Domneasca Nr.38

mun. GALAȚI

Județul Galați

Nr. cadastral./J72Ș

Nr. aviz.LvTB?/..Gi7

Suprafața Totala S=18657.44mp

Suprafața constr.(Cl-CI5)=497l ,78mp


LEGENDA:

C1 ȘCOALA S=1117.16mp

C2 CANTINA S=468.07mp

C3 ATELIERE S=-72a.30mp

C4 SALA GIMNASTICA S=691.56mp

C5 INTERNAT S=684.26mp

CS INTERNAT S=490.70mp

C7 MAGAZIE S=>219.40mp

CS MAGAZIE S=196.15mp

C9 MAGAZIE S--=22.00mp

C1CMAGAZIE S=20l.32mp

Cil MAGAZIE S=85.0Cmp

C12      S=>13.72mp

CI 3      S= 1.77mp

C14 MAGAZIE S=»1B.77mp

C15      S=13.60mp

TOTAL S. CONSTRUITA=4971.73mp

TEREN SPORT S=1373.18mp