Hotărârea nr. 561/2010

Atribuirea directa prin contract de concesiune, societatii comerciale APATERM SA, a obiectivului de investitii: "Retele exterioare", pentru imobilul situat in Galati, str. Brailei nr. 34, aferent bloc A3-A4 si revocarea HCL nr. 241/20.07.2010

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr. 561

din 21 12 2010

privind atribuirea directă prin contract de concesiune, societății comerciale APATERM SA., a obiectivului de investiții: „Rețele exterioare”, pentru imobilul situat în Galați, str. Brăilei, nr. 34, aferent bloc A3-A4 și revocarea H.C.L. nr. 241/20.07.2010

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 551/7 12 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 21 12 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.129 102/19 11 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.129 104/19 11 2010, al Serviciului Evidenta Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.59, alin.1 din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c”, alin.5, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă atribuirea directă prin contract de concesiune, societății comerciale APATERM SA., a obiectivului de investiții: „Rețele exterioare”, pentru imobilul situat în Galați, str. Brăilei, nr. 34, aferent bloc A3-A4 , conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se revocă HCL nr.241/20 07 2010 referitoare la atribuirea directă prin contract de concesiune, S.C. APA CANAL S.A., a obiectivului de investiții: „Deviere rețele apă și canalizare”, pentru imobilul situat în Galați, str. Brăilei, nr. 34, aferent bloc A3-A4

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Ilie Zanfir

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

La HCL nr..561/21 12 2010

Nr. crt.

Grupa de obiecte

Valoare exclusivă T.V.A.

Din care C + M

1.

Deviere rețele exterioare

  • - conducte încălzire - L = 45 m

  • - conductă a.c.m. - L = 22 m

2475,00

704,00

2475,00

704,00

2.

Canal protecție

- L = 22 m

2640,00

2640,00

Total valoare fără T.V.A.

5.819,00

5.819,00

Președinte de ședință Ilie Zanfir