Hotărârea nr. 560/2010

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele propuse pentru anul 2011

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.560

din 21 12 2010

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele propuse pentru anul 2011

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:550/712 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 21 12 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.133 436/2 12 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.133 438/2 12 2010, al Direcției Tehnice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Devizele generale privind cheltuielile necesare realizării obiectivelor propuse;

Având în vedere prevederile art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”b”și din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele propuse pentru anul 2011, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Ilie Zanfir

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

Anexa la HCL nr.560/21 12 2010

Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investiții propuse pentru anul

2011

 • 1. Modernizare Aleea 13 str. Arcasilor

Aleea 13 Arcasilor este situata in cartierul Traian Nord, face legatura intre str. Arcasilor si Unitatea Militara si are o lungime de 426 ml.

Prin proiect se vor realiza urmatoarele lucrari:

-introducere retea apa cu o conducta din Fd cu diamentrul 0 îoomm echipata cu armaturi (vane aerisiri) montate in camine de vizitare, hidrant incendiu

-bransamente din PE cu diametrul 0 32mm

-introducere conducta de canalizare cu o conducta din PAFS 0 3oomm, pe care sau prevazut camine de vizitare

-bransamente canalizare cu PAFS Dn2oomm

-sistematizare verticala : carosabil din beton asfaltic, trotuare din beton asfaltic

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • ■  Valoarea totala a investiției: 1.313.825 lei

 • ■  din care C+M:         1.169.598 lei

 • ■  Capacitati:-suprafata carosabil S=î.7îomp; suprafata trotuar S=85omp

-lungime strada L=426ml

-retea apa 0îoo, Fonta ductila; L=43oml

-retea canalizare 03oo, PAFS, L=43oml

Durata de realizare a investitiei :24 luni

Sursa de finantare: buget local

Anexam Devizul General corespunzator acestui proiect.

 • 2. Modernizare Aleea Morilor

Aleea Morilor este situata in zona centrala a municipiului Galati si are o lungime de 61 ml.

In prezent aceasta este o alee neamenajata , din pamint, nu exista canalizare si este prevazuta cu retea de apa subdimensionata (Dn50mm) cu durata de serviciu expirata.

Prin proiect se vor realiza urmatoarele lucrari:

-înlocuirea rețelei de apa existente din Fn (P,50mm cu conducta 09()mm. din PEHD montata in canal de protectie

-inlocuirea bransamentelor de apa existente intre conducta de apa stradala si caminul din curte

-introducere retea canalizare din PAFS, Dn 400mm

-racorduri Dn 200mm, PAFS -sistematizare verticala : carosabil din beton asfaltic, trotuare din beton asfaltic

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • ■  Valoarea totala a investiției: 377.970 lei

 • ■  din care C+M:         314.349 lei

 • ■  Capacitati:-Lungime strada 61ml

-rețea apa 0 90mm, Fonta ductila; L=75ml

-rețea canalizare 0300, PAFS, L=70ml

Durata de realizare a investitiei :12 luni Sursa de finantare: buget local Anexam Devizul General corespunzator acestui proiect.

 • 3. Modernizare strazi in municipiul Galati-asfaltare

In municipiul Galati se deruleaza Programul ISPA, proiect care implica numai reabilitarea retelelor de apa si canalizare a unor strazi .

Prin proiect se va realiza modernizarea unui numar de 29 strazi prin asfaltare, intrucat carosabilul strazilor a fost degradat atat datorita lucrarilor propriu-zise cat si prin circulatia unor utilaje de constructii si mijloace de transport folosite la realizarea lucrarilor respective.

Connform precizarilor S.C. APA-CANAL S.A. pe aceste strazi nu mai sunt necesare interventii la retelele purtatoare de apa, fiind astfel create conditiile pentru modernizare.

Din punct de vedere al starii tehnice carosabilul celor 29 strazi se prezinta astfel:

-pavaj din bolovani de rau-

-imbracaminte din dale de beton

-pavaj din pavele

-pavaj pavele +asfalt

-imbracaminteasfaltica

-pavaj piatra bruta

In prezent sistemul rutier nu corespunde din punct de vedere al capacitatii portante fiind necesara aducerea acestora la nivelul cerintelor de categoria II-IV.

Strazile care fac obiectul lucrarilor de modernizare sunt:

1. Strada Aleea Pietei (tronson str. Traian -str. Eroilor)

L=170ml

2. Strada Albatrosului

L=274 ml

3. Str. I. L. Caragiale

L=714 ml

4. Strada Columb

L=728ml

5 Strada Instructiei

L=152 ml

6. Strada Lugoj

L=196 ml

7.Strada Lupeni

L=120ml

8.Strada Plantelor

L=144 ml

9 Strada Romulus

L=350ml

10. Strada Gamulea

L=160 ml

11.Strada Alexandru cel Bun

L=665ml

12. Strada Bucovinei

L=600ml

13. Strada Florilor

L=237 ml

14. Strada Meseriasilor

L=146ml

15.Strada Parcului si Aleea Parcului

L=223 ml

16. Strada Lozoveni

L=1671 ml

17.Strada Dr. T. Neculuta

L=195 ml

18. Strada Afinului

L=111 ml

19. Strada Bourului

L=242 ml

20. Strada Brates

L=474 ml

21. Strada Tudor Vladimirescu

L=698 ml

22. Strada Clabucet

L=195 ml

23. Strada Bucurestii Noi

L=577 ml

24. Strada Nicolae Balcescu

L=1263 ml

25. Bd. Marii Uniri intre str. Navelor -restaurant Pescarul

L=893 ml

26. Strada Basarabiei intre str. M. Bravu -str Traian

L=800ml

27. Strada Garii

L=570 ml

28. Drum Uzina de apa nr. 2 intre Uzina 1 si Uzina 2(str. Stadionului-str. Closca)

L=723 ml

29. Drum acces trecere bac (bd Marii Uniri-faleza Dunarii)

L=445 ml

Principalele lucrari prevazute in proiect sunt:

- prin asfaltare si completarea infrastructurii

-modernizarea sistemului rutier pentru fiecare strada , in functie de categoria strazii

-aducerea la cota a caminelor si a gurilor de scurgere existente

-realizarea unor noi guri de scurgere

-reabilitarea trotuarelor (acolo unde cazul)-inlocuirea bordurilor in mod unitar

-realizarea de rampe pentru persoane cu dizabilitati la intersectii de strazi

-montarea de indicatoare rutiere de avertizare, de reglementare, orientare si informare conform prevederilor legale privind circulatia pe drumurile publice.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • ■  Valoarea totala a investiției: 31.486.599 lei

 • ■  din care C+M:        26.863.180 lei

 • ■  Capacitati:-lungime tottala a strazilor modernizate L=13.736 m

-suprafata carosabila modernizata S=106.369 mp -suprafata trotuare modernizate S=57.107 mp

Durata de realizare a investitiei :24 luni

Sursa de finantare: buget local

Președinte de ședință Ilie Zanfir