Hotărârea nr. 491/2010

Acordarea titlului "Premiul municipiului Galati", unor antrenori

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.491

din 23 11 2010

privind: acordarea titlului “Premiul municipiului Galați”, unor antrenori

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 492/8.11.2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 23 11

2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.125 662/09 11 2010 a inițiatorului, Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.12 5664/09 11 2010 al Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile HCL nr. 105/30 11 1994 privind instituirea “Premiului municipiului Galați”;

Având în vedere adresa nr. 2299/28 10 2010 a Direcției pentru Sport a Județului

Galați;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă acordarea titlului “Premiul municipiului Galați”, antrenorilor:

  • 1. Mihai Nicolae

  • 2. Dimofte Costel

  • 3. Maftei Adrian

  • 4. Galea Paul

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gasparotti Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore