Hotărârea nr. 489/2010

Acordarea titlului "Premiul municipiului Galati", unor studenti

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.489

din 23 11 2010

privind: acordarea titlului “Premiul municipiului Galați”, unor studenți

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 490/8.11.2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 23 11

2010;

Având în vedere expunerile de motive nr.125 646/09 11 2010 și nr. 125 650/09 11 2010 , ale inițiatorului- Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere rapoartele de specialitate nr.125 648/09 11 2010 și nr.125 652/09

11 2010, ale Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile HCL nr. 105/30 11 1994 privind instituirea “Premiului municipiului Galați”;

Având în vedere adresa nr. 27 865/01 11 2010 a Universității „Dunărea de Jos” din

Galați;

Având în vedere adresa nr. 2024/03 11 2010 a Universității „Danubius” din Galați;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă acordarea titlului “Premiul municipiului Galați”, studenților:

 • 1. Pop Liliana

 • 2. Vlad Angelica

 • 3. Savonea Violeta

 • 4. Zota Ciprian

 • 5. Lupu Ionela

 • 6. Gâdei Marcela

 • 7. Botezatu Mihaela

 • 8. Ștefănesnu Domnica Crenguța

 • 9. Topală Angellica

 • 10. Țurcan Mariana Dorina

 • 11. Lățcan Răducu Mircea

 • 12. Mitu Marius Gabriel

 • 13. Caramerli Angela.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gasparotti Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore