Hotărârea nr. 488/2010

Acordarea titlului "Premiul municipiului Galati", unor elevi

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.488

din 23 11 2010

privind: acordarea titlului “Premiul municipiului Galați”, unor elevi

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:489/811 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 23 11

2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.125 674/09 11 2010, a inițiatorului-

Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.125 676/09 11 2010, al Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile HCL nr. 105/30 11 1994 privind instituirea “Premiului municipiului Galați”;

Având în vedere adresa nr.12 343/1 11 2010, a Inspectoratului Școlar al Județului

Galați;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art, 1 - Se aprobă acordarea titlului “Premiul municipiului Galați”, elevilor:

  • 1. Picoș Irina

  • 2. Răcoreanu Mihai

  • 3. Dănăilă Dan

  • 4. Codreanu Narcisa

  • 5. Murariu Adrian.

Art,2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art,3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gasparotti Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei