Hotărârea nr. 486/2010

Acordarea titlului "Premiul municipiului Galati", societatii comerciale Dutch Marine Trading Design SA

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 486

din 23 11 2010

privind: acordarea titlului “Premiul municipiului Galați”, societății comerciale Dutch Marine Trading Design SA

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:493/811 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 23 11 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 125 686/09 11 2010 a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.125 688/09 11 2010 al Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile HCL nr. 105/30 11 1994 privind instituirea “Premiului municipiului Galați”;

Având în vedere adresa nr. 125684/09 11 2010 a Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Galați;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1 — Se aprobă acordarea titlului “Premiul municipiului Galați”, societății comerciale Dutch Marine Trading Design SA.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gasparotti Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei