Hotărârea nr. 482/2010

Acordarea post mortem a titlului "Cetatean de Onoare" al municipiului Galati, prof. univ. dr. Vasile Lica

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 482

din 23 11 2010

privind: acordarea post mortem a titlului “Cetățean de Onoare” al municipiului Galați, prof. univ. dr. Vasile Lică

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 494/08 11 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 23 11 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 128 094/17 11 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.128 096/17 11 2010 al Direcției

Administrație Publică Locală,

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile HCL nr. 619/22 12 2005 privind aprobarea

Regulamentului de acordare a titlului de “Cetățean de Onoare” al municipiului Galați;

Având în vedere adresa nr. 3026/15 11 2010 a Bibliotecii „V.A. Urechia”;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1 și alin. 8 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art, 1 - Se aprobă acordarea post mortem a titlului “Cetățean de Onoare” al municipiului Galați, prof. univ. dr. Vasile Lică.

Art,2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art,3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Gasparotti Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore