Hotărârea nr. 481/2010

Acordarea titlului "Cetatean de Onoare” al municipiului Galati, domnului ing. Gelu Kahu

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 481

din 23 11 2010

privind: acordarea titlului “Cetățean de Onoare” al municipiului Galați, domnului ing. Gelu Kahu

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 495/08 11 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 23 11 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 125 642/09 11 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.125 644/09 11 2010 al Direcției

Administrație Publică Locală,

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile HCL nr. 619/22 12 2005 privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de “Cetățean de Onoare” al municipiului Galați;

Având în vedere adresa nr. 119 412/19 11 2009 a Asociației Generale a Inginerilor din România;

Având în vedere prevederile art. 36, alin. 1 și alin. 8 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art, 1 - Se aprobă acordarea titlului “Cetățean de Onoare” al municipiului Galați, domnului ing. Gelu Kahu.

Art,2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art,3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Gasparotti Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Matei Grigore