ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 477

din 23 11 2010

privind: aprobarea unei donatii

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 519/1911 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 23 11

2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 125 816/9 11 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.125 818/9 11 2010, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile pct.25 al art. 2 din Legea nr. 273/2006 a finantelor publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. 1 și art.121, alin.3 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă suma de 22.886,22 lei drept donatie, oferită de S.C.”LUXTEN LIGHTING COMPANY” S.A, pentru activitatea de iluminat de sărbători, în perioada 2010-2011.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Gasparotti Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei