Hotărârea nr. 475/2010

Aprobarea actului aditional nr.2 la Conventia cu Fundatia Familia, incheiata conform HCL nr. 652/22.12.2009

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 475

din 23 11 2010

privind: aprobarea actului adițional nr.2 la Convenția cu Fundația Familia, încheiată conform HCL nr. 652/22.12.2009

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 496/911 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 23 11 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.123 034/2 11 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.123 036/2 11 2010, al Direcției Administrație Publică Locală și al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr. 1508/5 10 2010, a Fundației Familia;

Având în vedere prevederile HCL nr. 652/22.12.2009 privind aprobarea încheierii Convenției pe anul 2010 cu Fundația Familia în vederea subvenționării proiectului „Centrul comunitar pentru victime ale violenței în familie”;

Avand în vedere prevederile art. 9, alin.1, art. 11 și art. 14 din HG nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. 1, alin.2, lit.”d” , alin. 6 lit. a, pct. 2 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă actul adițional nr.2 la Convenția cu Fundația Familia, încheiată conform HCL nr. 652/22.12.2009.

Actul adițional nr.2 este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Orice alte prevederi anterioare contrare se abroga.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Gasparotti Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ANEXA

La HCL nr. 475/23 11 2010

ACT ADITIONAL NR.2 din................../.....................2010

la Conventia nr. 42078/08.04.2010

pentru acordarea de servicii de asistență socială

În baza prevederilor Legii 34 /1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială,

CONSILIUL LOCAL GALAȚI cu sediul în Galați str Domnească nr 38, tel 0236/307700 cod fiscal nr 3814810 , cont de virament RO73TREZ30624680259XXXXX , deschis la Trezoreria Municipiului Galați, reprezentat de dl. DUMITRU NICOLAE -PRIMARUL MUNICIPIULUI GALAȚI

și

FUNDATIA “FAMILIA” cu sediul în Galați, str. Barboși nr. 6, cod 800436, tel. 0236/477423, cod fiscal 9748910, emis de DGFPCFS a județului Galați, cont RO03RNCB0141032884420001 deschis la Banca Comercială Romană, Sucursala Galați, reprezentată de Mariana Robea - director executiv al fundației, au convenit următoarele :

CAPITOLUL I

Obiectul actului adițional

Art.1 Se modifica si completeaza art.1 din anexa la HCL nr.324/14.09.2010, care va avea urmatorul continut:

„Suplimentarea subventiei de la bugetul local pentru serviciile de paza asigurate pentru „Centrul comunitar pentru victime ale violentei in familie” situat in strada Brailei nr.138/202(Constructorilor) -Tiglina II, cu suma de 7421,28 lei in anul 2010.

Art.2. Toate celelalte prevederi ale conventiei raman nemodificate.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI


FUNDAȚIA FAMILIA


PRIMAR,

Director executiv

Mariana Robea


Ing. Dumitru Nicolae

Director Direcția Economică,

Ec.Doina Stamate

Director

Direcția Administrație Publică Locală Viorica Palade

Control Financiar Preventiv,

Ec. Rodica Câmpeanu

Președinte de ședință Gasparotti Florin

Avizat juridic,

C.j. Mirela Roman

Compartiment Dezvolatare Servicii Sociale

Relatii cu Institutiile de Asistenta Socila

C.j Mihaela Alupoaei

HCL 475.doc