Hotărârea nr. 473/2010

Inregistrarea in inventarul bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al municipiului Galati, a imobilului situat in Galati, strada Ionel Fernic nr. 13B, in care functioneaza Gradinita nr. 60 "Arlechino"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 473

din 23 11 2010

privind: inregistrarea in inventarul bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al municipiului Galati, a imobilului situat in Galati, strada Ionel Fernic nr. 13B, in care functioneaza Gradinita nr. 60 “Arlechino”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 516/1911 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 23 11 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 125 508/9 11 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.125 506/9 11 2010, al Serviciului Evidența Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.124 752/5 11 2010 a Centrului Financiar nr.3 Galați;

Având în vedere prevederile art.18 și art.21 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 36 alin.1, alin.2 lit “c” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă inregistrarea in inventarul bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al municipiului Galati, a imobilului situat in Galati, strada Ionel Fernic nr. 13B, in care functioneaza Gradinita nr. 60 “Arlechino” , cu o valoare de inventar de 2 470 385,710 lei, din care 2437911,96 lei reprezintă valoarea construcției și 32473,75 lei reprezintă valoarea împrejmuirii, identificat în planul de situație care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gasparotti Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei