Hotărârea nr. 470/2010

Numirea domnului Marculescu Stefan in functia publica de director general adjunct al Politiei Comunitare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.470

din 23 11 2010

privind numirea domnului Marculescu Stefan in functia publica de director general adjunct al Politiei Comunitare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:5i5/i911 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 23 11 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 123 774/4 11 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 123 776/4 11 2010, al Biroului Management, Resurse Umane;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile art.16, lit. “b” din Legea nr.371/2004, actualizată, privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă numirea domnului Marculescu Stefan in functia publica de director general adjunct al Politiei Comunitare.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gasparotti Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei