Hotărârea nr. 467/2010

Atribuirea directa prin contract de concesiune, S.C. Administratia Pietelor Agroalimentare S.A Galati, a Pietei agroalimentare Tiglina I, pentru o perioada de 5 ani precum si modificarea si completarea HCL nr. 54/25.02.2010 HCL nr. 55/25.02.2010 HCL nr. 56/25.02.2010 HCL nr.57/25.02.2010 HCL nr. 59/25.02.2010 si HCL nr. 60/25.02.2010

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.467

din 23 11 2010

privind: atribuirea directa prin contract de concesiune, S.C. Administratia Pietelor Agroalimentare S.A Galati, a Pietei agroalimentare Tiglina I, pentru o perioada de 5 ani precum și modificarea si completarea HCL nr. 54/25.02.2010 HCL nr. 55/25.02.2010 HCL nr. 56/25.02.2010 HCL nr.57/25.02.2010 HCL nr. 59/25.02.2010 și HCL nr. 60/25.02.2010

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 512/19 11 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 23

11 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 120 554/26 10 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 120 566/26 10 2010, al Serviciului Evidența Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.19 273/13 10 2010, a SC Administrația Piețelor Agroalimentare SA Galați;

Având în vedere prevederile HCL nr.466/23 11 2010 referitoare la modificarea anexei 1 din HCL nr.59/25 02 2010 referitoare la atribuirea directă prin contract de concesiune, SC Administrația Piețelor Agroalimentare S.A. Galați, a unor terenuri aparținând domeniului public de interes local, pentru o perioadă de 5 ani, prin anularea poz.3;

Având în vedere prevederile art.4 și art.59, alin.1 din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

Având în vedere prevederile art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. “c” si art.123, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă atribuirea directa prin contract de concesiune, S.C. Administratia Pietelor Agroalimentare S.A Galati, a Pietei agroalimentare Tiglina I, pentru o perioada de 5 ani, compusa din suprafata totala teren de 3341,46mp si suprafata total construita de 2644 mp, pentru o perioada de 5 ani, conform planului de situație, prevăzut în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Redevența datorată pentru concesionarea Pieței agroalimentare Țiglina I, este de 8 798 lei/lună și este stabilită la nivelul amortizării lunare a mijoacelor fixe concesionate, respectiv taxei pe teren, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Redevența aferentă anului 2010 va fi achitată până la 15 martie 2011.

Art.3 - Modelul contractului de concesiune este prevăzut în anexa 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 -(1) Garanția ce trebuie constituită de concesionar în baza prevederilor art. 56 din OUG nr. 54/2006, se stabilește pentru obiectivul atribuit conform prezentei hotărâri, precum și pentru obiectivele ce fac obiectul HCL nr. 54/25.02.2010 HCL nr. 55/25.02.2010 HCL nr. 56/25.02.2010 HCL nr.57/25.02.2010 HCL nr. 59/25.02.2010 și HCL nr. 60/25.02.2010 , la 8,33% din redevența datorată pentru primul an de exploatare.

Art.7, alin.7 din anexa 2 al HCL nr. 54/25.02.2010, HCL nr. 55/25.02.2010 HCL

nr. 56/25.02.2010 HCL nr.57/25.02.2010 HCL nr. 59/25.02.2010 și HCL nr. 60/25.02.2010 se modifică corespunzător.

Art.5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.6- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gasparotti Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ANEXA 3

La HCL nr.467/23 11 2010

CONTRACT DE CONCESIUNE

Nr.................../„"•/...../2010

 • I.    Partile contractante

Intre MUNICIPIUL GALATI, persoana juridica de drept public, cu sediul in Galati, str. Domneasca nr.38, reprezentat prin PRIMAR ING. DUMITRU NICOLAE, in calitate de concedent, pe de o parte,

si

S.C. ADMINISTRATIA PIETELOR AGROALIMENTARE S.A, cu sediul in Galati, str. Traian nr.63, reprezentata prin EC.EUGEN ZAHARIA, DIRECTOR GENERAL, in calitate de concesionar, pe de alta parte,

la data de....../..../...................

la sediul concedentului din Galati, str. Domneasca nr.38,

in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, aprobata cu modificari prin

Legea nr. 22/2007 si a Hotararii Consiliului Local al municipiului Galați nr. .........................din....../...../......... privind atribuirea directa a Pietei agroalimentare Tiglina I, s-a incheiat prezentul contract de concesiune.

 • II.   Obiectul contractului de concesiune

Art. 1. - (1) Obiectul contractului de concesiune il reprezinta exploatarea terenului si a constructiilor din Piata Tiglina I, situata in Galati str. Saturn nr.3P, in conformitate cu obiectivele concedentului.

 • (2) In derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza urmatoarele categorii de bunuri:

 • a) bunurile de retur care revin de plin drept, gratuit și liber de orice sarcini concedentului, la expirarea contractului de concesiune :

 • - teren in suprafata totala de 3341,46 mp, situat în Galați, Piața Tiglina I, str. Saturn nr.3P, identificat în planul de situație anexat;

 • - clădiri în suprafață totala construita de 2644 mp;

 • b) bunurile proprii: care la expirarea contractului de concesiune rămân în proprietatea concesionarului: tarabe, mobilier, aparatură, alte bunuri mobile etc.

 • III. Termenul contractului

Art. 2. - (1) Durata concesiunii este de 5 ani, incepand de la data de....................

(2) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioada egala cu cel mult jumatate din durata sa initiala.

 • IV. Redeventa

Art. 3. - Redeventa se stabileste anual prin hotarari de Consiliu Local Galati. Redevența lunară în anul 2010 este de 8.798 lei.

 • V. Plata redeventei

Art. 4. - Plata redeventei se face la Directia Taxe, Impozite si Alte Venituri Locale a Primariei municipiului Galati, str. Basarabiei nr. 65, Bl. A16, parter, sau prin virament in contul RO62TREZ30621300205XXXXX deschis la Trezoreria municipiului Galati. Plata redeventei se face trimestrial in rate egale, pana la data de 15 inclusiv a lunilor martie, iunie, septembrie si noiembrie ale fiecarui an.

Neplata redeventei sau executarea cu intarziere a acestei obligatii conduce la majorări de intarziere in conformitate cu dispozitiile legale in materie.

Redevența aferentă anului 2010 se achită până la 15 martie 2011.

 • VI. Drepturile partilor

Drepturile concesionarului

Art. 5. - (1) Concesionarul are dreptul de a exploata in mod direct, pe riscul si pe raspunderea sa, bunurile proprietate publica ce fac obiectul contractului de concesiune.

(2) Concesionarul are dreptul de a folosi si de a culege fructele bunurilor care fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului si obiectivelor stabilite de parti prin contractul de concesiune.

Drepturile concedentului

Art. 6. - (1) Concedentul are dreptul sa inspecteze bunurile concesionate, verificand respectarea obligatiilor asumate de concesionar.

(2) Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabila a concesionarului si in urmatoarele conditii:

- vizita în teren va avea loc în termen de 3 zile de la notificare iar prezenta unui reprezentant al concesionarului este obligatorie.

 • (3) Concedentul are dreptul sa modifice in mod unilateral partea reglementara a contractului de concesiune, din motive exceptionale legate de interesul national sau local.

 • VII. Obligatiile partilor

Obligatiile concesionarului

Art. 7. - (1) Concesionarul este obligat sa asigure exploatarea eficace in regim de continuitate si de permanenta a bunurilor proprietate publica ce fac obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de catre concedent.

(2) Concesionarul este obligat sa exploateze in mod direct bunurile care fac obiectul concesiunii.

(3) Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii.

 • (4) Concesionarul este obligat sa plateasca redeventa.

 • (5) Concesionarul este obligat sa respecte conditiile impuse de natura bunurilor proprietate publica (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, conditii de siguranta in exploatare, protectia mediului, protectia muncii, conditii privind folosirea si conservarea patrimoniului etc.).

 • (6) La incetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen, concesionarul este obligat sa restituie concedentului, in deplina proprietate, bunurile de retur, in mod gratuit si libere de orice sarcini.

 • (7) In termen de cel mult 90 de zile de la data incheierii contractului de concesiune, concesionarul este obligat sa depuna, cu titlu de garanție, o suma de.................lei,

reprezentand 8,33% din suma datorata concedentului cu titlu de redeventa pentru primul an de activitate.

 • (8) Concesionarul este obligat sa continue exploatarea bunului in noile conditii stabilite de concedent, in mod unilateral, potrivit art. 6 alin. (3) din prezentul contract de concesiune, fara a putea solicita incetarea acestuia.

 • (9) Concesionarul se obliga sa plateasca 100% din prima de asigurare.

 • (10) Alte clauze.

Obligatiile concedentului

Art. 8. - (1) Concedentul este obligat sa nu il tulbure pe concesionar in exercitiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.

 • (2) Concedentul nu are dreptul sa modifice in mod unilateral contractul de concesiune, in afara de cazurile prevazute expres de lege.

 • (3) Concedentul este obligat sa notifice concesionarului aparitia oricaror imprejurari de natura sa aduca atingere drepturilor concesionarului.

 • VIII. Incetarea contractului de concesiune

Art. 9. - (1) Prezentul contract de concesiune inceteaza in urmatoare situatii:

a) la expirarea duratei stabilite in contractul de concesiune;

b) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre concedent, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina acestuia, in caz de dezacord fiind competenta instanta de judecata;

 • c) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar, prin reziliere de catre concedent, cu plata unei despagubiri in sarcina concesionarului;

 • d) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, prin reziliere de catre concesionar, cu plata unei despagubiri in sarcina concedentului;

 • e) la disparitia, dintr-o cauza de forta majora, a bunului concesionat sau in cazul imposibilitatii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fara plata unei despagubiri;

 • f) alte cauze de incetare a contractului de concesiune, fara a aduce atingere cauzelor si conditiilor reglementate de lege.

(2) La incetarea, din orice cauza, a contractului de concesiune, bunurile ce au fost utilizate de concesionar in derularea concesiunii vor fi repartizate dupa cum urmeaza:

 • a) bunurile de retur care revin de plin drept, gratuit și liber de orice sarcini concedentului, la expirarea contractului de concesiune :

 • - teren in suprafata totala de 3341,46 mp, situat în Galați, Piața Tiglina I, str. Saturn nr.3P, identificat în planul de situație anexat;

 • - clădiri în suprafață total construita de 2644 mp;

 • b) bunurile proprii: care la expirarea contractului de concesiune rămân în proprietatea concesionarului: tarabe, mobilier, aparatură, alte bunuri mobile etc.

 • IX. Clauze contractuale referitoare la impartirea responsabilitatilor de mediu intre concedent si concesionar

Art. 10. - Clauzele contractuale referitoare la responsabilitățile de mediu aparțin exclusiv concesionarului.

 • X. Raspunderea contractuala

Art. 11. - Nerespectarea de catre partile contractante a obligatiilor cuprinse in prezentul contract de concesiune atrage raspunderea contractuala a partii in culpa.

 • XI. Litigii

Art. 12. - (1) Solutionarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune se realizeaza potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare.

(2) Pentru solutionarea eventualelor litigii, partile pot stipula in contractul de concesiune clauze compromisorii.

 • XII. Alte clauze (de exemplu: clauze de reziliere conventionala, clauze penale)

Art. 13. - Prezentul contract încetează de drept în cazul demarării unei eventuale proceduri de privatizare a societatii S.C. Administratia Pietelor Agroalimentare S.A Galati.

XII. Definitii

Art. 14. - (1) Prin forta majora, in sensul prezentului contract de concesiune, se intelege o imprejurare externa cu caracter exceptional, fara relatie cu lucrul care a provocat dauna sau cu insusirile sale naturale, absolut invincibila si absolut imprevizibila.

(2) Prin caz fortuit se intelege acele imprejurari care au intervenit si au condus la producerea prejudiciului si care nu implica vinovatia paznicului juridic, dar care nu intrunesc caracteristicile fortei majore.

 • XIII. Dispozitii speciale

Art. 15. - Modificarea prezentului contract se poate face numai cu acordul partilor.

Art. 16. - Procesul verbal de predare-primire a Pietei agroalimentare Tiglina I face parte integranta din cadrul prezentului contract.

Art. 17 - Contractul de concesiune nr.....................privind atribuirea directa a

Pietei agroalimentare Tiglina I s-a incheiat in patru exemplare toate avand caracter original.

CONCEDENT

PRIMAR

Ing. DUMITRU NICOLAE

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA Ec. DOINA STAMATE


CONCESIONAR

DIRECTOR GENERAL

Ec. EUGEN ZAHARIA


DIRECTOR ECONOMIC

Ec. VIORICA SANDU


SEF SERVICIU EVIDENTA PATRIMONIULUI

Ing. LUCIA DAN

VIZAT CONTENCIOS JURIDIC

C.j. COSTACHE NICOLAE

DIRECTOR COMERCIAL

Ec. VIORICA PARLOG


CONSILIER JURIDIC

Jr. CARMEN CARP


Președinte de ședință

Gasparotti Florin

PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE

Incheiat intre MUNICIPIUL GALATI persoana juridica de drept public cu sediul in Galati, str.Domneasca nr.38, pe de o parte si S.C.Administratia Pietelor Agroalimentare S.A., cu sediul in Galati str. Traian nr.63, pe de alta parte.

Art.1 Prezentul proces verbal de predare primire a intervenit in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local nr................/ / /.............

Art.2 Obiectul procesului verbal il constituie predarea-primirea Pietei agroalimentare Tiglina I, avand o suprafața de teren 3341,46 mp. si o suprafață total construita, de 2644 mp, individualizata in planul de situatie anexat.

Art.3 Prezentul proces verbal s-a incheiat in patru exemplare, fiecare avand caracter original.

Am predat Am primit

Director Executiv Adj.Director General

Directia Economica Ec.Eugen Zaharia

Ec. Rodica Campeanu

Serviciu Evidenta Patrimoniului

Director Economic

Ing. Lucia Dan

Ec.Viorica Sandu

Vizat juridic

Consilier juridic

C.j. Nicolae Costache

Jr.Carmen Carp

Anexa 2 la HCL nr.467/23 11 2010

Calculul redevenței lunare pentru bunurile care urmează a fi concesionate S.C. Administrația Piețelor Agroalimentare S.A. Galați

1. Amortizarea lunară:

Nr. crt.

Denumire obiectiv

Cod clasificare

DN (ani)

Val. de inventar (lei)

Amortizare (lei)

lunară

anuală

0

1

3

4

5

6=col.5/(col.4*12)

7=col.5/col.4

1

PIAȚA AGROALIMENTARĂ ȚIGLINA I

- extindere și modernizare piața agroalimentară țiglina I

1.5.2.

48

4,948,873.54

8,591.79

103,101.53

2. Taxa pe teren:

Conform art.258 alin.(2) din HCL nr. 487/2009 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2010, impozitul/taxa pe teren amplasate în intravilan - teren cu construcții pentru zona A (strada Saturn nr.3P), este stabilit la 7.408 lei/ha/an.

7.408 lei/ha : 10.000 mp/ha = 0,7408 lei/mp

3.341,46 mp x 0,7408 lei/mp = 2.475,35 lei

2.475,35 lei : 12 luni = 206,28 lei/lună.

Redevența propusă = echivalentul amortizării activelor fixe și a taxei pe teren.

Redevența lunară = 8.798 lei.

Presedinte de sedinta

Gasparotti Florin