Hotărârea nr. 466/2010

Modificarea anexei 1 din HCL nr.59/25 02 2010 referitoare la atribuirea directa prin contract de concesiune, SC Administratia Pietelor Agroalimentare S.A. Galati, a unor terenuri apartinand domeniului public de interes local, pentru o perioada de 5 ani, prin anularea poz.3

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.466

din 23 11 2010

privind: modificarea anexei 1 din HCL nr.59/25 02 2010 referitoare la atribuirea directă prin contract de concesiune, SC Administrația Piețelor Agroalimentare SA. Galați, a unor terenuri aparținând domeniului public de interes local, pentru o perioadă de 5 ani, prin anularea poz.3

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 505/1511 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 23 10 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 120 558/26 10 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 120 560/26 10 2010, al Serviciului Evidența Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.59, alin.1 din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

Având în vedere prevederile art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. “c” si art.123, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

h o ta r a ș t e

Art. 1— Se aprobă modificarea anexei 1 din HCL nr.59/25 02 2010 , în sensul anulării poz.3, referitoare la Piața Țiglina I.

Art,2 - Anexa 1 la Contractul de concesiune se modifică cu prevederile art.1.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gasparotti Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei