Hotărârea nr. 461/2010

Modificarea si completarea art. 1 din HCL nr. 25/25.02.2010 referitoare la utilizarea fondului de rulment al municipiului Galati, in anul 2010

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.461 din 2 11 2010

privind: modificarea și completarea art.1 din HCL nr.25/25 02 2010 referitoare la utilizarea fondului de rulment al municipiului Galați, în anul 2010

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:481/2 11 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată în data de 2 11 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.123 258/2 11 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.123 260/2 11 2010, al Direcției Economice;

Având în vedere prevederile art.39, alin.2 și 4 și excepția prevăzută de art.44 , alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.58 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizata;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”b” și alin.4, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și com pletările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.I - Se aprobă modificarea și completarea art.1 din HCL nr.25/25 02 2010, care va avea următorul cuprins:

“Art.1 - Se aprobă utilizarea fondului de rulment al municipiului Galați, în sumă de 13 847 000 lei, în anul 2010, astfel:

  • 6.948.000,0 lei - pentru plata proiectelor cu finanțare prin programe

europene (anexa 1);

  • •   314.000,0 lei - investiții pentru învățământ (anexa 2);

  • •   6.585000,0 lei - fond pentru investiții(sediu Primărie)

Art.II- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.III- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Gasparotti Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei