Hotărârea nr. 45/2010

Aprobarea organigramei si statului de functii pentru Caminul pentru Persoane Varstnice "Sfantul Spiridon" Galati si organigrama si statul de functii pentru Centrul de Urgenta pentru Persoane fara Adapost

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.45 din 25 02 2010

privind: aprobarea organigramei si statului de functii pentru Caminul pentru Persoane Vârstnice “Sfanțul Spiridon” Galati și organigrama si statul de funcții pentru Centrul de Urgență pentru Persoane fără Adăpost

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 50/23 02 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 25 02 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 20318/18 02 2010, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 20320/18 02 2010, al Serviciului Management Resurse Umane;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere adresa nr. 130/10 02 2010, a Căminului pentru Persoane Vârstnice “Sfantul Spiridon” Galati și adresa nr. 18962/16 02 2010 a Centrului de Urgență pentru Persoane fără Adăpost;

Având în vedere prevederile HCL nr. 520/20 11 2003 privind aprobarea infiintarii Centrului de Urgenta pentru Persoane fara Adăpost;

Având în vedere prevederile art.36,alin.i, alin.2, lit.”a” și alin.3, lit.”b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 — Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Caminul pentru Persoane Varstnice “Sfantul Spiridon” Galati, conform anexelor I și II care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 — Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Centrul de Urgență pentru Persoane fără Adăpost, conform anexelor III și IV care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Orice alte prevederi anterioare contrare se revocă.

Art.4- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință
Gheorghe Teodor Iulian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Costache Nicolae

ORGANIGRAMA

CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE SF. SPIRIDON GALAȚI

STAT DE FUNCȚII CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE “SF. SPIRIDON”

Nr. crt.

Denumire funcție

Nr. posturi normate

Studii minime

r'                                                  I

Specialitate

Personal cu funcție de conducere (2)

1.

î Director

1

S

Asistență socială

2.

Șef serviciu contabilitate

1

s

Contabilitate

Personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire (26)

3.

Contabil

1

s

Contabilitate

4.

Consilier juridic

1

s

Științe juridice

5.

Administrator

1

M

6.

Funcționar economic

1

M

7,

Magaziner

1

M

8.

Casier

1

M

9.

Paznic

5

G + curs de calificare

10.

Șofer

1

M

Categoriile B, C și E

11.

Muncitor calificat întreținere

I

4

M, G

Mecanică, instalații, electricitate

12.

Bucătari                          ;

3

G + curs de calificare

Bucătărie

13.

J

Muncitor necalificat bucătărie ■

6

G

14.

________

Muncitor necalificat (întreținere! curte)

1

G

Personal de specialitate de îngrijire și asistență. Personal de specialitate și auxiliar (53)

14.

Medic

1

S

Medicină generală

15.

Kinetoterapeut

1

S

Kinetoterapie

16.

Psiholog

2

S

Psihologie clinică

17.

Asistent social

4

S

Asistență socială

18.

Instructor ergoterapie

1

PL

Ergoterapie

19.

Asistent medical

5

PL

Medicină generală

20.

Asistent igienă

1

PL

Igienă

21.

Nutriționist

1

PL

Nutriție

22. i

Maseur

1

PL

i

!

23. ;

Infirmieră

16

G + curs de calificare

Infirmerie

24.

îngrijitoare

16          i

G        ;

25. |

Spălătoreasă

4

G

I

i

TOTAL

81

Președinte de ședință,

ORGANIGRAMA

CENTRULUI DE URGENTĂ PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST

Președinte de ședință

Gheorghe Teodor Iulian

STAT DE FUNCȚII

CENTRUL DE URGENTĂ PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST

Nr. crt.

Denumire funcție

J

Nr. posturi normate

Studii minime

Specialitate

1.

Șef centru

1

S

Sociologie/Asistență socială

2.

Asistent social

5

S

Asistență socială

3.

Psiholog

1

S

Psihologie

4.

Asistent medical

2

PL

Medicină generală

5.

Șofer

1

M

Categoriile B, C și E

6.

Paznic

5

M + curs de calificare

7.

Infirmieră

2

G + curs de calificare

Infirmerie

8.

Îngrijitoare

2

G

TOTAL

19