Hotărârea nr. 43/2010

Aprobarea tarifelor de intrare la spectacole pentru Teatrul de Papusi "Gulliver" Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.43

din 25 02 2010

privind aprobarea tarifelor de intrare la spectacole pentru Teatrul de Păpuși „Gulliver” Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:48/23 02 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 25 02 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.20 848/19 02 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr20 850/19 02 2010, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.94/11 02 2010, a Teatrului de Păpuși Gulliver din Galați;

Având în vedere prevederile HCL nr.130/17 05 2001 privind stabilirea instituțiilor publice sub autoritatea Consiliului Local;

Având în vedere prevederile art.68, alin.1 și 2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.21 din OG nr.21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 2, lit.”a” și art.3, lit.”b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă tarifele de intrare la spectacole pentru Teatrul de Păpuși „Gulliver” Galați, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Gheorghe Teodor Iulian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Costache Nicolae

ANEXA

La HCL nr.43/25 02 2010

Tarife de intrare pentru spectacolele Teatrului de Păpuși Gulliver Galați

Nr. crt.

Tarife de intrare*

Valoare (lei/persoană)

1.

Bilete de intrare la spectacole :

x

a) în cursul săptămânii, pentru grupuri organizate

4,50

b) pentru zilele de duminică

x

- copii

5,00

- adulți

6,00

c) pentru deplasări

4,00

d) pentru grădinițe cu copii din zone defavorizate

3,50

2.

Bilete de intare pentru Festivalul Internațional de Marionete "Gulliver", ediția aXVIII-a

x

- copii

6,00

- adulti

6,50

*) Tarifele includ și taxa pentru timbru teatral.

Președinte de ședință Gheorghe Teodor Iulian