Hotărârea nr. 422/2010

Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, UTR 1, str. Nicolae Balcescu nr. 92

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.422

din 28 10 2010

privind: aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul

municipiului Galați, UTR1, str. Nicolae Bălcescu nr.92

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:440/2810 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28 10 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.103 986/7 09 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.103 988/7 09 2010, al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;

Având în vedere prevederile art. 56, alin.1 din Legea nr.350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”c” coroborat cu art.63, alin.5, lit.”f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 și alin.2, lit.”e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, UTR1, str. Nicolae Bălcescu nr.92, în vederea realizării unei mansarde partiale locuință, cu regim de înălțime P+M, beneficiar Margarit Aurelian, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Planul Urbanistic de Detaliu în vederea realizării investiției, se va încadra în PUG, care se află în proces de elaborare.

Art.2 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, cu prevederile Legii nr.50/1991, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism și a Legii nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Gasparotti Florin

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore