Hotărârea nr. 42/2010

Modificarea si completarea pct. 1 din anexa la HCL nr. 13/03.02.2009 - privind aprobarea tarifelor de intrare la spectacole si a tarifelor pentru diverse servicii prestate de Teatrul Dramatic "Fani Tardini" Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.42 din 25 02 2010

privind modificarea și completarea pct.1 din anexa la HCL nr.i3/03.O2.20O9-privind aprobarea tarifelor de intrare la spectacole și a tarifelor pentru diverse servicii prestate de Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:49/23 02 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 3 02 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.20 844/19 02 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.20 846/19 02 2010, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.64/11 02 2010, a Teatrului Dramatic „Fani Tardini” Galați;

Având în vedere prevederile HCL nr.130/17 05 2001 privind stabilirea instituțiilor publice sub autoritatea Consiliului Local;

Având în vedere prevederile art.68, alin.1 și 2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.16, alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Având în vedere prevederile art.21, alin.1, lit.”e” din OG nr.21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic, actualizată;

Având în vedere prevederile art.176, alin.3 din Legea învâțământului nr.84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 2, lit.”a” și art.3, lit.”b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1— Se aprobă modificarea și completarea pct.1 din anexa la HCL nr.13/03.02.2009, cu prevederile cuprinse în anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gheorghe Teodor Iulian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Costache Nicolae

Anexa

La HCL42/25 02 2010

Tarife de intrare pentru spectacolele Teatrului Dramatic „Fani Tardini” Galați

Nr. crt.

Tarife de intrare*)

Valoare

(lei/persoană)

1.

pentru grupuri organizate, minim 40 de persoane

8,40

2.

pentru pensionari -pe baza cuponului de pensie

10,50

3.

pentru adulți:

x

-rândurile A,B,C, L- S

14,70

-rândurile D, E, G- K

18,90

-rândul F

29,40

Potrivit legislației în vigoare, elevii și studenții beneficiază de tarife reduse cu 75% pentru accesul la spectacolele de teatru.

*) Tarifele includ și taxa pentru timbru teatral.

Președinte de ședință

Gheorghe Teodor Iulian