Hotărârea nr. 418/2010

Aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, UTR 32, str. Nicolae Mantu nr. 67, 69, 71

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.418

din 28 10 2010

privind: aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul situat în intravilanul

municipiului Galați, UTR 32, str. Nicolae Mantu nr.67, 69, 71

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:436/2810 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28 10 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.120 212/26 10 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.120 214/26 10 2010, al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;

Având în vedere prevederile art. 56, alin.1 și art.65, alin.1 din Legea nr.350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”c” coroborat cu art.63, alin.5, lit.”f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 și alin.2, lit.”e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal, pentru terenul situat în

intravilanul municipiului Galați, UTR 32, str. Nicolae Mantu nr.67, 69, 71, în vederea construirii unui complex comercial, amenajare parcaje și acces, împrejmuire și amplasare firmă luminoasă, cu regim de înălțime P înalt, beneficiar SC EUROMANT SRL, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Planul Urbanistic Zonal în vederea realizării investiției, se va încadra în PUG, care se află în proces de elaborare.

Art.2 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, cu prevederile Legii nr.50/1991, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism și a Legii nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gasparotti Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore