Hotărârea nr. 414/2010

Atribuirea directa prin contract de concesiune, societatii comerciale APATERM SA a punctului termic, situat in Galati, str. Brailei nr. 134, in incinta Colegiului National "Costache Negri"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 414

din 28 10 2010

privind atribuirea directa prin contract de concesiune, societatii comerciale

APATERM SA. a punctului termic, situat în Galați, strada Brăilei nr. 134, în incinta Colegiului National “Costache Negri”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 405/610 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28 10 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 110 702/28 09 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 110 704/28 09 2010, al Serviciului Evidența Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.18 094/28 09 2010, a SC APATERM SA;

Având în vedere prevederile art. 59 alin (1) și (2) din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă atribuirea directa prin contract de concesiune, societatii comerciale APATERM SA. a punctului termic, situat în Galați, strada Brailei nr. 134, în incinta Colegiului National “Costache Negri”, cu suprafața construită de 46,86 mp.

Imobilul este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gasparotti Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore