Hotărârea nr. 411/2010

Finantarea de la bugetul local a Asociatiei Rugby Club Municipal Galati si revocarea HCL nr. 226/29.06.2010

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.411 din 28 10 2010

privind finantarea de la bugetul local a Asociatiei Rugby Club Municipal Galati si revocarea H.C.L. nr. 226/29.06.2010

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:432/2610 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28 10 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.119 818/25 10 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.119 820/25 10 2010, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile HCL nr.229/13 05 2008 privind aprobarea Regulamentului referitor la finanțarea de la bugetul local a unor activități desfășurate de structurile sportive din municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.67 - 69 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, actualizata;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1, alin. 2,lit.”d”, alin.6, lit.”a”, pct.6 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă finanțarea de la bugetul local a Asociatiei Rugby Club Municipal Galati.

Art.2 - Se aprobă contractul de asociere, care se va încheia între ASOCIAȚIA RUGBY CLUB MUNICIPAL GALATI și Consiliul Local al municipiului Galați, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Contractul de asociere va fi încheiat numai cu conditia prezentarii tuturor documentelor solicitate conform Regulamentului, inclusiv certificatele fiscale prin care se atesta achitarea creantelor catre bugetul de stat si bugetul local.

Art. 3 - Platile se vor face in transe in functie de disponibil, in baza solicitarilor clubului sportiv, incepand cu trimestrul IV al anului 2010.

Art.4- Se revocă H.C.L. nr. 226/29.06.2010 referitoare la finanțarea de la bugetul local a CLUBULUI COLEGIULUI TEHNIC “TRAIAN VUIA” GALATI

Art.5- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.6- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Gasparotti Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

ANEXA

La HCL 411/28 10 2010

CONTRACT DE ASOCIERE Nr. __________ / _________

Art. 1 - PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1.1. Municipiul Galati, cu sediul în municipiul Galați, str. Domnească nr. 38, cod

fiscal 3814810, cont curent ______________________, deschis la Trezoreria

municipiului Galați, reprezentat prin Primar, ing. Dumitru Nicolae și ec. Doina Stamate -Director Direcția Economică, și

 • 1.2. ASOCIATIA RUGBY CLUB MUNICIPAL GALATI, cu sediul în municipiul Galați, str. Romana nr. 137, Cam 5, cod fiscal 27509147, cont nr RO42BTRL01801205U01431XX, deschis la Banca Transilvania, reprezentata prin Presedinte - Secuianu Dorian - Paul.

Art. 2 - DEFINIREA ASOCIERII

 • 2.1. Părțile semnatare au decis să incheie prezentul contract, conform prevederilor art. 36 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicata și în baza art. 12, alin. 2, coroborat cu art. 67 - 69 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000 cu modificarile si completarile ulterioare.

 • 2.2. Contractul de asociere se încheie în baza Hotărârii Consiliului Local al

municipiului Galați nr. ______/ __________privind asocierea Municipiului Galați cu

ASOCIATIA RUGBY CLUB MUNICIPAL GALATI.

Art. 3 - OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 3.1. Prezenta asociere are ca obiect promovarea și dezvoltarea activității sportive în municipiu, prin susținerea financiară a activităților sportive desfășurate de catre ASOCIATIA RUGBY CLUB MUNICIPAL GALATI

 • 3.2. Actiunea(le)/activitatea(le), respectiv categoriile de cheltuieli care se pot finanta din suma repartizata sunt prevazute in anexa la contract.

 • 3.3. Susținerea financiară pentru anul 2010 se va realiza prin alocarea de la bugetul local a sumei de 60.000 lei din capitolul de cheltuiala 67.02.59.

 • 3.4. Platile se vor face in transe in functie de disponibil, in baza solicitarilor clubului sportiv, incepand cu trimestrul IV al anului 2010.

Art. 4 - DURATA CONTRACTULUI

 • 4.1. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre ambele parti si este valabil pana la data de 31.12. 2010.

Art. 5 - DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 5.1. Municipiul Galați:

 • 5.1.1. Municipiul Galați se obligă sa sustina financiar activitatile sportive a structurii beneficiare, prin finantare din bugetul local al municipiului Galați.

 • 5.1.2. Municipiul Galați va vira sumele stabilite în contul STRUCTURII SPORTIVE prevăzut la art. 1, punctul 1.2., pe baza documentelor justificative.

 • 5.1.3. Sumele alocate vor fi verificate de către reprezentanții Municipiului Galați, conform prevederilor legale.

 • 5.2. ASOCIATIA RUGBY CLUB MUNICIPAL GALATI:

 • 5.2.1 ASOCIATIA RUGBY CLUB MUNICIPAL GALATI se obligă să nu transfere sau sa cesioneze drepturile dobandite prin prezentul contract de asociere altor persoane fizice sau juridice.

 • 5.2.2. Sa utilizeze suma prevazuta la art. 3.2 exclusiv pentru finantarea actiunilor sportive stabilite prin contract si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

 • 5.2.3. Sa realizeze actiunile prevazute in contract.

 • 5.2.4. Sa prezinte decontul pentru plata efectuata in decurs de 30 de zile de la data efectuarii platii de catre Municipiul Galati , constand in documente justificative (copii de pe facturi, ordine de plata, chitante, contracte, state de plata, etc.).

Art. 6. CRITERII DE PERFORMANȚĂ SPORTIVĂ

 • 6.1 Criteriile de performanta sportiva a cluburilor care vor beneficia de finanțare de la Consiliul Local Galați sunt:

 • 1. Rezultate obținute la nivel național și internațional;

 • 2. Numărul de sportivi legitimați și echipe participante în campionate;

 • 3. Numărul de sportivi de performanță componenți ai loturilor naționale ale României;

 • 4. Obiectivul(e) propus(e);

 • 5. Îndeplinirea și asumarea responsabilităților asupra obiectivelor propuse în programul sportiv pe anul precedent.

 • 6.2 Cluburile și asociațiile sportive au obligatia prezentarii situatiei privind indeplinirea criteriilor de performanta pana la data de 15 decembrie a fiecarui an.

 • 6.3 Cluburile și asociațiile sportive vor fi evaluate cu calificativele: nesatisfăcător, satisfăcător, bine și foarte bine.

Art. 7 - MODIFICAREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 7.1. Încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri:

 • a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;

 • b) prin acordul părților contractante;

 • c) în urma ivirii unui caz de forță majoră;

 • d) imposibilitatea asigurării fondurilor bănești de către Municipiul Galați;

 • e) prin reziliere:

 • - în cazul nerespectării destinației sumelor alocate;

 • - în cazul în care nu se realizeaza actiunea la care ASOCIATIA RUGBY CLUB MUNICIPAL GALATI s-a obligat prin prezentul contract;

 • - dacă nu se respectă clauzele stipulate în prezentul contract, rezilierea se face drept, fără punerea în întârziere și fără intervenția instanței.

Art. 8 - REGLEMENTAREA LITIGIILOR

 • 8.1. Eventualele litigii, neînțelegeri sau pretenții, având legătură cu prezentul contract de asociere, sau încălcarea, încetarea sau invalidarea acestuia, va fi soluționată pe cale amiabilă, în caz contrar părțile se vor adresa instanței de judecată de drept comun.

Art. 9 - FORȚA MAJORĂ

 • 9.1. Prin forță majoră se înțeleg evenimente imprevizibile și inevitabile independente de voința părților, intervenite după intrarea în vigoare a prezentului contract, și care împiedică în mod obiectiv execuția integrală sau parțială a obligațiile ce decurg din acest contract.

 • 9.2. În caz de apariție a unui eveniment de forță majoră, partea care îl invocă trebuie să informeze cealaltă parte în termen de 5 zile de la apariția lui, sau de la data la care a luat la cunoștință de acesta, prin notificare expresă. Încetarea cazului de forță majoră va fi de asemenea adusă la cunoștința celeilalte părți în termen de 5 zile de la încetare, prin notificare expresă.

Art. 10 - CLAUZE SPECIALE

 • 10.1. Părțile au obligația de a nu întreprinde nimic de natură a afecta buna desfășurare a activității care face obiectul prezentului contract de asociere.

 • 10.2. Prevederile prezentului contract de asociere nu pot fi interpretate ca dând naștere unui tip de persoană juridică distinctă, iar terții au acțiune în justiție numai împotriva părții cu care au contract, cealaltă parte neputând fi trasă la răspundere.

 • 10.3. Modul de gestionare a sumelor alocate de Municipiul Galați către ASOCIATIA RUGBY CLUB MUNICIPAL GALATI, respectiv realizarea actiunilor propuse pentru anul 2010, va fi controlat de către Directia Economica si de catre persoana desemnata prin Dispozitia Primarului Municipiului Galati.

Art. 11 - DISPOZIȚII FINALE

 • 11.1. Modificarea, adaptarea și completarea prezentului contract, se va face numai cu acordul scris al ambelor părți asociate, prin acte adiționale.

 • 11.2. Prezentul contract de asociere a fost încheiat în data de _____________, în

2 exemplare de valoare juridică egală.

MUNICIPIUL GALAȚI


ASOCIATIA RUGBY CLUB


MUNICIPAL GALATI

PRIMAR

Ing. Dumitru Nicolae


PRESEDINTE

Secuianu Dorian - Paul

Director Direcția Economică Ec. Doina Stamate

Control Financiar Preventiv

Ec. Campeanu Rodica

Avizat Juridic

C.J. Mirela Roman

Responsabil Contract Consilier Primar Voicu Costica

Președinte de ședință

Gasparotti Florin