Hotărârea nr. 407/2010

Aprobarea tarifelor orare de functionare pentru unele utilaje aflate in dotarea Serviciului Public Ecosal Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 407

din 28 10 2010

privind aprobarea tarifelor orare de funcționare pentru unele utilaje aflate în dotarea Serviciului Public Ecosal Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 427/2610 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28 10 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.120 258/26 10 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 120 260/26 10 2010, al Direcției Economice și Direcției Tehnice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.117 570/18 10 2010, a Serviciului Public ECOSAL Galați;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”d”, alin.6, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă tarifele orare de funcționare pentru unele utilaje aflate în dotarea Serviciului Public Ecosal Galați, astfel:

-echipament de colmatat fisuri asfaltice                   57,60 lei;

-platformă autoridicătoare (PRB)                        65,30 lei.

Tarifele nu includ cota de cheltuieli indirecte și nu conțin TVA

Art.2 - Tarifele aprobate la art.1, se vor indexa anual cu indicele de inflație comunicat de INS.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gasparotti Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore