Hotărârea nr. 402/2010

Aprobarea acordarii ajutorului de urgenta constand in lemne de foc pentru sezonul rece al anului 2010

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.402

din 28 10 2010

privind aprobarea acordării ajutorului de urgență constând în lemne de foc pentru sezonul rece al anului 2010

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 424/2610 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28 10 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.118 366/20 10 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.118 368/20 10 2010, al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement ;

Având în vedere prevederile art.17, alin.3, art.18 și art.40, lin.3, lit.”b” din Legea nr.47/2006 privind sistemul național de asistență socială;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit. “d”, alin.6, lit.a, pct.2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă acordarea de ajutoare de urgență pentru anul 2010, constând în 1,5 m3 lemne de foc sau 2 tone deșeuri /familie/persoane singure.

Lemnele de foc sunt rezultate din tăierea copacilor uscați și aranjarea coroanei copacilor și din donații. Lemnele care vor fi acordate ca ajutoare de urgență vor fi transportate gratuit la domiciliul solicitanților.

Art.2 - Ajutorul de urgență constând în lemne de foc, se acordă în una din situațiile de prioritate identificate mai jos:

  • •  Criteriul social general: ajutorul de urgență constând în lemne de foc urmează a fi acordat persoanelor/familiilor cu un venit mediu net lunar sub 400 lei/membru de familie, care nu pot beneficia de prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat și care în urma efectuării anchetei sociale se pot încadra în una din situațiile de prioritate identificate mai jos:

  • •  Prioritatea nr. 1 - pensionarii singuri sau familii de pensionari fără aparținători legali sau aceștia se află în imposibilitatea de a susține financiar cheltuielile legate de ahiziționarea combustibililor necesari încălzirii locuinței acestora în perioada de iarnă;

  • •  Prioritatea nr. 2 - familii confruntate cu probleme grave de sănătate a membrilor acesteia, care în urma anchetei sociale, a detalierii bugetului familiei, a cheltuielilor lunare și a actelor medicale prezentate la dosar, reprezintă cazuri sociale ce necesită acordarea unui ajutor de urgență;

  • •  Prioritatea nr. 3 - persoanele cu handicap gradul I,II,III

  • •  Prioritatea nr. 4 - alte situații sociale deosebite, constatate în urma efectuării anchetei sociale.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Gasparotti Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore