Hotărârea nr. 396/2010

Modificarea si completarea art. 2 din Hotararea Consiliului Local Galati nr. 444/25.08.2009 referitoare la aprobarea proiectului "Modernizare Gradina Publica Galati" si asigurarea resurselor financiare necesare implementarii

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.396

din 13 10 2010

privind: modificarea și completarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local Galați nr. 444/25.08.2009 referitoare la aprobarea proiectului „Modernizare Grădina Publică Galați” și asigurarea resurselor financiare necesare implementării

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 419/13 10 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată în data de 13 10 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 116 090/13 10 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 116 092/13 10 2010, al Direcției Programe și Proiecte Europene;

Având în vedere prevederile art.39, alin.2 și 4 și excepția prevăzută de art.44 , alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.5, alin.3 și 4 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”b”și din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. I- Se aprobă modificarea și completarea art.2 din HCL nr.444/ 25 08 2009, care va avea următorul cuprins:

“Art.2 - Se aprobă contribuția de 2.249.391,64 lei, alcătuită din:

  • - contribuția proprie la cheltuielile eligibile, în sumă de 169.414,94 lei, reprezentând cofinanțarea de 2% din valoarea eligibilă a proiectului;

  • - contribuția proprie la cheltuielile neeligibile, în sumă de 42.833,00 lei.

  • - taxa pe valoarea adăugată, în sumă de 2.037.143,70 lei.”

Art.II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.III- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gasparotti Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore