Hotărârea nr. 395/2010

Aprobarea proiectului "Consolidare Sala Sporturilor, municipiul Galati" si asigurarea resurselor financiare necesare implementarii

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.395

din 13 10 2010

privind: aprobarea proiectului „Consolidare Sala Sporturilor, municipiul Galati” și asigurarea resurselor financiare necesare implementării

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 418/13 10 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată în data de 13 10 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 116 054/13 10 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 116 056/13 10 2010, al Direcției Tehnice;

Având în vedere prevederile art.39, alin.2 și 4 și excepția prevăzută de art.44 , alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Documentul de avizare al Consiliului tehnico-economic din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului;

Având în vedere prevederile art.5, alin.3 și 4 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”b”și din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă realizarea proiectului „Consolidare Sala Sporturilor, municipiul Galati”.

Art.2 - Se aprobă contribuția de 827 700 lei de la bugetul local al municipiului Galați, din care C+M 44 832 lei, pentru realizarea proiectului prevăzut la art.1, ce va fi cuprinsă în bugetul municipiului Galați, pe anul 2011.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gasparotti Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Matei Grigore