Hotărârea nr. 39/2010

Preluarea in patrimoniul municipiului Galati a echipamentelor si bunurilor achizitionate in cadrul Proiectului Phare RO2006/018-447.01.01.40 "Prietenii Scolii"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.39

din 25 02 2010

privind: preluarea in patrimoniul municipiului Galati a echipamentelor si bunurilor achizitionate in cadrul Proiectului Phare RO2006/018-447.01.01.40 “Prietenii Scolii”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 37/23 02 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 25 02 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 19 488/17 02 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 19 490/17 02 2010, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. “c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă preluarea in patrimoniul Municipiului Galati a echipamentelor si bunurilor achizitionate in cadrul Proiectului Phare RO2006/018-447.01.01.40 “Prietenii Scolii”, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gheorghe Teodor Iulian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Costache Nicolae

Anexa

la HCL 39/25 02 2010

Nr.crt.

Denumirea bunurilor

Cantitati

Valoarea de inventar

1

autoturism

1 buc

48,239.50

Total mijloace de transport

48,239.50

2

calculatoare

7 buc

10,911.74

3

laptop

1 buc

2,930.25

4

copiator

1 buc

11,101.86

5

calculatoare

3 buc

6,597.00

6

copiator

1 buc

3,529.00

7

camera video

1 buc

1807.83

8

robot bucatarie

1 buc

3,619.31

Total aparatura birotica

40,496.99

9

imprimanta

2 buc

2,415.12

10

birou calculator

11 buc

8,317.87

11

birou

6 buc

4,255.68

12

scaune pt.sala de mese

20 buc

3,482.00

13

scaune birou

25 buc

2,708.00

14

corp suspendat bucatarie

3 buc

1,547.52

15

dulap bucatarie cu blat

1 buc

1,160.64

16

masuta TV

1 buc

193.44

17

corpuri suspendate

10 buc

3,675.30

18

cuier

5 buc

1,740.60

19

telefon/fax

1 buc

709.31

20

filtru ceai/cafea

1 buc

360.11

21

aspirator

1 buc

1,073.06

22

combina frigorifica

1 buc

1,447.72

23

aragaz

1 buc

902.10

24

hota aragaz

1 buc

356.47

25

cuptor cu microunde

1 buc

360.11

26

televizor

1 buc

723.86

27

DVD player

1 buc

345.56

28

combina muzicala

1 buc

1,076.70

29

aer conditionat

3 buc

4,354.08

30

draperii lamelare

10 mp

545.00

31

draperii lamelare

30 mp

1,824.00

32

mocheta

30 mp

4,965.10

33

flipchart

1 buc

527.43

34

banner

1 buc

1,036.69

35

cosuri de gunoi

10 buc

69.10

36

cos gunoi bucatarie

2 buc

108.40

37

CD-uri/DVD-uri

40 buc

1,133.61

38

CD-uri/DVD-uri

100 buc

2,552.24

39

carti povesti

100 buc

3,991.48

40

carti de specialitate

12 buc

329.78

Total obiecte inventar in folosinta

58,288.08

TOTAL GENERAL

147,024.57

Presedinte de sedinta

Gheorghe Teodor Iulian