Hotărârea nr. 388/2010

Inlocuirea d-lui consilier local Bugeag Gheorghe din comisia de evaluare a managementului la Teatrul Muzical "Nae Leonard", aprobata prin HCL nr. 188/29.06.2010

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 388 din 07 10 2010

privind : înlocuirea dlui. consilier local Bugeag Gheorghe din comisia de evaluare a managementului la Teatrul Muzical “Nae Leonard”, aprobată prin HCL nr. 188/29 06 2010

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 414/0710 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 07 10 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 111 950/01 10 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 111 952/01 10 2010, al Biroului Management, Resurse Umane, Salarizare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile HCL nr. 188/29 06 2010 privind aprobarea constituirii comisiei de evaluare a managementului la Teatrul Muzical „Nae Leonard”;

Având în vedere prevederile art. 5, cap. II, Anexa 2 din HG nr. 1301/02 12 2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a evaluarii managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum si modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru institutiile publice de cultura;

Având în vedere prevederile art.36, art. 37 și art. 38 din OUG nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă înlocuirea dlui. consilier local Bugeag Gheorghe din comisia de evaluare a managementului la Teatrul Muzical “Nae Leonard”, aprobată prin HCL nr. 188/29 06 2010, cu dl. consilier local Alexe Petru.

Art.2 - Art. 1 al HCL nr. 188/29 06 2010 privind aprobarea constituirii comisiei de evaluare a managementului la Teatrul Muzical „Nae Leonard” se modifică corespunzător.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Găvan Eugen

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore