Hotărârea nr. 38/2010

Constituirea comisiei speciale pentru actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.38

din 25 02 2010

privind constituirea comisiei speciale pentru actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Galati

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 44/23 02 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 25 02 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 19 186/16 02 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.19 188/16 02 2010, al Direcției Gestiuunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.21, alin.1 din Legea nr.213/17 11 1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Având în vedere prevederile HG nr.548/1999;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se constiuie comisia specială pentru actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Galati, în următoarea componență:

- PRIMAR

- SECRETAR

- DIRECTOR EXECUTIV ADJ., DIRECTIA ECONOMICA

- INSTITUTIA ARHITECT SEF

- DIRECTOR, DIRECTIA INFORMATIZARE, DEZVOLTARE SI INTEGRARE EUROPEANA,

- DIRECTOR, DIRECTIA GESTIUNEA PATRIMONIULUI

- DIRECTOR, DIRECTIA TEHNICA

- DIRECTOR, DIRECTIA JURIDICA

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Gheorghe Teodor Iulian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Costache Nicolae