Hotărârea nr. 349/2010

Modificarea si completarea HCL nr. 249/20.07.2010 referitoare la aprobarea reorganizarii Serviciului Public Administrarea Domeniului Public Galati, in societate comerciala pe actiuni, cu actionar unic Municipiul Galati, prin Consiliul Local Galati, sub denumirea SC Administrarea Domeniului Public Galati SA

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 349

din 30 09 2010

privind: modificarea și completarea HCL nr.249/20 07 2010 referitoare la aprobarea reorganizării Serviciului Public Administrarea Domeniului Public Galați, în societate comercială pe acțiuni, cu acționar unic Municipiul Galați, prin Consiliul local Galați, sub denumirea SC Administrarea Domeniului Public Galați SA

modificarea și completarea HCL nr.288/9 08 2010 referitoare la modificarea art. 1 și 2 din HCL nr. 249/20.07.2010, prin schimbarea denumirii SC Administrarea Domeniului Public Galați SA, în SC Gospodărire Urbană SA Galați

modificarea și completarea HCL nr.290/9 08 2010 referitoare la aprobarea Actului Constitutiv al SC Gospodărire Urbană SA Galați și a unor măsuri organizatorice

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 350/28 09 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30 09 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.110 482/28 09 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 110 484/28 09 2010 al Serviciului Juridic și raportul de specialitate nr.111 582/30 09 2010 al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile Titlului II « Constituirea societăților comerciale, Cap. I, art. 10, art.12 și art.13 din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată și actualizată ;

Având în vedere prevederile art. 1, alin. 1, alin. 2, lit. " g ", pct. 2, coroborate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. " d " , alin. 5, lit." a " , alin. 6, lit. " a " și art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare ;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă modificarea și completarea HCL nr.249/20 07 2010, HCL nr.288/9 08 2010 și a HCL nr.290/9 08 2010, în sensul schimbării formei juridice a SC GOSPODĂRIRE URBANĂ SA Galați, din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată, respectiv SC GOSPODĂRIRE URBANĂ SRL Galați.

Art.2 - Toate hotărârile adoptate referitoare la societatea nou înființată SC GOSPODĂRIRE URBANĂ SA, se modifică corespunzător numai în ceea ce privește forma juridică de organizare, devenind astfel, SC GOSPODĂRIRE URBANĂ SRL Galați.

Art.3 - Începând cu 1 10 2010, tarifele practicate de SC GOSPODĂRIRE URBANĂ SRL Galați, sunt cele stabilite de Consiliul Local Galați pentru Serviciul Public Administrarea Domeniului Public, la care se adaugă cota de TVA de 24%.

Art.4- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Gasparotti Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore