Hotărârea nr. 348/2010

Atribuirea directa prin contract de concesiune, societatii APA CANAL SA a obiectivului: Conducta apa din str. Mihail Kogalniceanu

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.348

din 30 09 2010

privind atribuirea directă prin contract de concesiune, societății APĂ CANAL S.A. a obiectivului : Conducă apă din str. Mihail Kogălniceanu

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 357/28 09 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30 09 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 110 618/28 09 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 110 620/28 09 2010, al Serviciului Evidența Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.59, alin.1 din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c”, alin.5, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă atribuirea directă prin contract de concesiune, societății APĂ CANAL S.A. a obiectivului : Conducă apă din str. Mihail Kogălniceanu.

Caracteristicile tehnice ale obiectivului de investiții: „ Conducă apă din str. Mihail Kogălniceanu”, sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gasparotti Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Matei Grigore

Anexa

la HCL nr. 348/ 30 09 2010

Conductă apă din str. Mihail Kogălniceanu

Nr. crt.

Denumire mijloace fixe

Nr. de inventar

Cod de clasificare

D.N. (ani)

Valoare de inventar (lei)

1.

Conducta apă din str. Mihail Kogălniceanu, între b-dul George Coșbuc și str. Alexandru Cernat

210306

1.8.6.

36

133.835,77

Rețea apă - țeavă pentru conducte

508 x 10, 31 / OL 44

Lungime rețea apă = 260 ml.

TOTAL

133.835,77

Președinte de ședință

Gasparotti Florin