Hotărârea nr. 347/2010

Trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Galati a unor active (mijloace) fixe corporale aflate in concesiunea SC APATERM SA

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.347

din 30 09 2010

privind trecere din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați a unor active (mijloace) fixe corporale aflate în concesiunea S.C. APATERM S.A.

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 355/28 09 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30 09 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.110 544/28 09 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.110 546/28 09 2010, al Serviciului Evidența Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.17 027/14 09 2010, a SC APATERM SA Galați;

Având în vedere prevederile art.10, alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c”, alin.5, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă trecere din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați a unor active (mijloace) fixe corporale aflate în concesiunea S.C. APATERM S.A., identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Redevența datorată de SC APATERM SA pentru bunurile concesionate aparținând domeniului public, se diminuează cu valoarea mijloacelor fixe prevăzute la art.1.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gasparotti Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

Presedinte de sedinta

ANEXA


La HCL nr.347/30 09 2010


Gasparotti Florin

Nr.

An

Pozițiile din Capitolul

Numar

Denumire

Valoare

Valoare

Observatii

Crt.

PIF

“Rețele de apă canal

Inventar

Sector PT/SC

Inventar

propusă

canalizare și

pentru casare

termoficare”din anexa

2 la Inventarul

bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Galați, aprobat prin H.G. nr.

562/2002

1

1996

5821

2190223

RETEA TERMICA

Centru II - PT Policlinică

2152,19

753,27

1996

5820

2190222

1157,89

405,26

2

1977

5860

213293

RETEA TERMICA

Piața - PT - 6 Martie

265,77

146,17

1974

5864

214012

1092,05

600,63

3

1973

6008

212182

RETEA TERMICA

Saturn - PT 0

17878,83

9296,99

4

1984

6097

217097

RETEA TERMICA

Țiglina IIA - SC 3,5,7,8,9

637554,09

223143,93

amortizat

5

1971

6172

212201

RETEA TERMICA

Micro 16 - SC 18

409,32

0

1971

6173

212202

267,43

0

1971

6180

212258

503,66

0

6.

1977

6424

213419

RETEA TERMICA

Micro 21 - SC 43

831,85

0

7.

1972

6707

212103

RETEA TERMICA

Micro 40 - SC 2

32380,13

17809,07

1973

6705

212100

196,17

107,89

1973

6704

212099

316,11

173,86

8.

1974

6710

212428

RETEA TERMICA

Micro 40 - SC 3

8442,72

4643,50

1972

6721

11267A

7449,03

4096,97

amortizat

1978

6676

214042

918,48

505,16

TOTAL

261.682,70

HCL 347.doc