Hotărârea nr. 346/2010

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Galati, pe anul 2010

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.346

din 30 09 2010

privind: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2010

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 349/24 09 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30 09 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 109 632/24 09 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 109 634/24 09 2010, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile OG nr.18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010;

Având în vedere prevederile Ordinului nr.218/24 09 2010 privind aprobarea alocării unor sume pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor combustibililor utilizați pentru producerea energiei termice furnizate populației în sistem centralizat corespunzător anului 2010 - trașa a III-a, conform Ordonanței Guvernului nr.36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate;

Având în vedere prevederile Ordinului nr.219/2010 privind aprobarea alocării unor sume pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităților, conform programului „Termoficare 2006 - 2015 căldură și confort”;

Având în vedere prevederile art.19, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1,alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 , alin.2, lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2010, prevăzut în anexele I, II, III, IV și V care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2- Se aprobă rectificarea bugetului din surse proprii și subvenții, pe anul 2010, prevăzut în anexele I, II, III, IV și V care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3- Se aprobă rectificarea bugetului din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2010, prevăzut în anexele I, II și III care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4- Se aprobă rectificarea bugetului din venituri extrabugetare, pe anul 2010, prevăzut în anexele I, II, III și IV care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.6- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gasparotti Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Matei Grigore