Hotărârea nr. 343/2010

Modificarea si completarea art. 2 al HCL nr. 445/25.08.2009 referitoare la aprobarea proiectului "Modernizarea Parcului Rizer din municipiul Galati" si asigurarea resurselor financiare necesare implementarii

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.343

din 30 09 2010

privind:modificarea și completarea art.2 al HCL nr.445/25 08 2009 referitoare la aprobarea proiectului „Modernizarea Parcului Rizer din municipiul Galați” și asigurarea resurselor financiare necesare implementării

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 351/28 09 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30 09 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 507 473/28 09 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 507 472/28 09 2010, al Direcției Programe și Proiecte Europene;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.5, alin.3 și 4 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”b”și din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. I- Se aprobă modificarea și completarea art.2 al HCL nr.445/ 25 08 2009, care va avea următorul cuprins:

“Art.2 - Se aprobă contribuția de 2.391.299,51 lei de la bugetul local al municipiului Galați, alcătuită din:

  • -        contribuția proprie la cheltuielile eligibile, în sumă de 164.281,32 lei, reprezentând cofinanțare de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului;

  • -       taxa pe valoare adaugată, în sumă de 2.017.086,19 lei. pentru realizarea proiectului prevăzut la art.1. “

Art.II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.III- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gasparotti Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore