Hotărârea nr. 340/2010

Atribuirea directa prin contract de concesiune, societatii APA CANAL SA a obiectivului: Bransament apa si retea de canalizare din str. Muzicii

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.340

din 30 09 2010

privind atribuirea directă prin contract de concesiune, societății APĂ CANAL

SA. a obiectivului: Branșament apă și rețea de canalizare din str. Muzicii

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae; Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 382/28 09 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30 09 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 107 132/30 09 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 107 052/17 09 2010, al Serviciului Evidența Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.59, alin.1 din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c”, alin.5, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă atribuirea directă prin contract de concesiune, societății APĂ CANAL SA. a obiectivului: Branșament apă și rețea de canalizare din str. Muzicii.

Caracteristicile tehnice ale obiectivului de investiții: Branșament apă și rețea de canalizare din str. Muzicii, sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gasparotti Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Matei Grigore

Anexa

la HCL nr. 340/ 30 09 2010

Branșament apă și rețea de canalizare din str. Muzicii

Nr. crt.

Denumire mijloace fixe

Nr. de inventar

Cod de clasificare

D.N.

(ani)

Valoare de inventar (lei)

1.

Rețea de canalizare -

- tub PAFSIN Dn 300 mm - lungime = 230 ml.

  • - cămine vizitare - 10 buc.

  • - guri de scurgere - 10 buc.

29343

1.8.7.

48

243.824,75

TOTAL

243.824,75

Președinte de ședință

Gasparotti Florin