Hotărârea nr. 34/2010

Modificarea si completarea art. 1 si 2 al HCL nr. 96/26.02.2009 referitoare la aprobarea costului mediu lunar, a contributiei lunare de intretinere si a normelor metodologice privind modul de calcul al contributiei lunare de intretinere pentru beneficiarii Centrului Medico-Social Pechea si sustinatorii legali ai acestora

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.34

din 25 02 2010

privind: modificarea și completarea art.1 și 2 al HCL 96/26 02 2009 referitoare la aprobarea costului mediu lunar, a contribuției lunare de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere pentru beneficiarii Centrului Medico-Social Pechea și susținătorii legali ai acestora

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 36/16 02 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 25 02 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 18 576/15 02 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 18 578/15 02 2010, al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.99/15 02 2010, a Centrului Medico - Social Pechea;

Având în vedere prevederile HCL nr.523/20 11 2003 privind înființarea instituției publice Centrul Medico Social Pechea;

Având în vedere prevederile HCL nr.529/10 11 2005 aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Medico - Social Pechea și desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul Consultativ;

Având în vedere prevederile art. 24, alin.3 si art.25, alin.1,alin.5, lit.”b” din Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicată, actualizată;

Având în vedere prevederile art.8, lit.”b” din HG nr.412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, functionarea si finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.i, alin. 2, lit.”d” și alin.6, lit.”a”, pct.2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.I - Se aprobă modificarea și completarea art.1 al HCL 96/26 02 2009, care va avea următorul cuprins:

“Art.1 — Se aprobă costul mediu lunar de întreținere în Centrul Medico -Social Pechea, pentru anul 2010, în cuantum de 472 lei. “

Art.II - Se aprobă modificarea și completarea art.2 al HCL 96/26 02 2009, care va avea următorul cuprins:

Art.2 - Se aprobă contribuția lunară de întreținere datorată de asistați și /sau susținători legali, pentru anul 2010, conform Normelor metodologice aprobate.”

Art.III - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.IV- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gheorghe Teodor Iulian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Costache Nicolae