Hotărârea nr. 339/2010

Atribuirea directa prin contract de concesiune, societatii APA CANAL SA, a obiectivului: "Retele de apa si canalizare aferente centrului de agrement pentru tineret din Micro 21"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.339

din 30 09 2010

privind atribuirea directă prin contract de concesiune, societății APĂ CANAL SA., a obiectivului: „Rețele de apă și canalizare aferente centrului de agrement pentru tineret din Micro 21”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 381/28 09 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30 09 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.107 134/17 09 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 107 054/17 09 2010, al Serviciului Evidența Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.59, alin.1 din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c”, alin.5, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă atribuirea directă prin contract de concesiune, societății APĂ CANAL SA., a obiectivului: „Rețele de apă și canalizare aferente centrului de agrement pentru tineret din Micro 21”

Caracteristicile tehnice ale obiectivului de investiții: „Rețele de apă și canalizare aferente centrului de agrement pentru tineret din Micro 21”, sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gasparotti Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

Anexa

la HCL nr. 339/ 30 09 2010

“Rețele de apă și canalizare aferente centrului de agrement pentru tineret din Micro 21”

Nr. crt.

Denumire mijloace fixe

Nr. de inventar

Cod de clasificare

D.N. (ani)

Valoare de inventar (lei)

1.

Rețea apă - lungime rețea 410 ml.

- până la că minul apometru (CA), diametrul exterior al conductei este de 110 mm

- de la că minul apometru (CA) în incintă, diametrul exterior este de 40 mm

> Rețea apă - tip PEHD 80

Dn = 90 mm x 5,1 Cvane = 3 buc.

210309

1.8.6.

32-48

74.483,03

2.

Rețea canalizare - lungime rețea 75 ml.

  • > Rețea canalizare - din tuburi de polipropilenă ignifugă din interiorul clădirii până la primul cămin de canalizare

  • > Rețea canalizare - din tub PAFS (la exterior)

Dn = 200 mm, spre bazinul etans vidanjabil Dn = 300 mm

Cv = 3 buc.

Gs = 6 buc.

210309

1.8.7.

32-48

70.395,53

TOTAL

144.878,56

Președinte de ședință

Gasparotti Florin