Hotărârea nr. 335/2010

Trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Galati a unui mijloc fix - "Instalatie termica exterioara din Tiglina II A", aflat in concesiunea societatii APATERM SA

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.335

din 30 09 2010

privind: trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului

Galați a unui mijloc fix - „Instalație termică exterioară dinȚiglina II A”, aflat în concesiunea societății APATERM SA.

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:389/28 09 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30 09 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.105 070/10 09 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.105 072/10 09 2010, al Serviciului Evidența Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.10, alin. 2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați a unui mijloc fix - „Instalație termică exterioară dinȚiglina II A”, aflat în concesiunea societății APATERM SA.

Art.2 - Redevența datorată de SC APATERM SA pentru bunurile concesionate aparținând domeniului public, se diminuează cu valoarea mijloacelor fixe prevăzute la art.1.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gasparotti Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

ANEXA

La HCL nr.335/30 09 2010

Instalație termică exterioară dinȚiglina IIA

Nr. crt.

Denumire

Nr. inventar

U/M

Cantitate

Val. inventar

0

1

2

3

4

5

1

Instalație termică exterioară -Țiglina II A

218599

Buc

1

8 931,26

TOTAL

8 931,26

Președinte de ședință Gasparotti Florin