Hotărârea nr. 334/2010

Trecerea din administrarea Teatrului Muzical Galati in administrarea Consiliului Local Galati, respectiv trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Galati a unor mijloace fixe aflate in incinta punctului termic "PT Teatrul Muzical Galati"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.334

din 30 09 2010

privind: trecerea din administrarea Teatrului Muzical Galați în administrarea Consiliului Local Galați, respectiv trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați a unor mijloace fixe aflate în incinta punctului termic „PT Teatrul Muzical Galați”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:388/28 09 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30 09 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.105 066/10 09 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.105 068/10 09 2010, al Serviciului Evidența Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.10, alin. 2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1— Se aprobă trecerea din administrarea Teatrului Muzical Galați în administrarea Consiliului Local Galați, a unor mijloace fixe aflate în incinta punctului termic „PT Teatrul Muzical Galați”, identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2- Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați, a mijloacelor fixe aprobate la art.1.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gasparotti Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

ANEXA

La HCL nr.334/30 09 2010

Nr. crt.

Denumire mijloace fixe

Data punerii în folosință

Nr. de inventar

Valoare rămasă de amortizat

Valoare de inventar (lei)

1.

Componente ale instalației termice interioare

54,33

Aparat CC B 55

AM 4 x 2000

01.07.1992

418554

0

27,86

Vas acumulare 3150 l

418555

3,27

Vase expansiune 3150 l

418556

8,63

Pompa adaos AN 50

418559

3,50

Pompa adaos AN 50

418560

3,50

Pompă ajutătoare AN 50

418561

2,33

Pompă ajutătoare AN 50

418562

2,33

Compresor

418563

2,91

2.

Contoare de energie termică

102,51

KET 0102030301

01.07.1992

418090

0

32,83

DEM

518338

69,68

TOTAL

156,84

Președinte de ședință

Gasparotti Florin