Hotărârea nr. 331/2010

Aprobarea preluarii in patrimoniul Municipiului Galati a echipamentelor si bunurilor achizitionate in cadrul Proiectului Phare "Monitorizarea integrata a factorilor de mediu aer, apa, sol in Euroregiunea Dunarea de Jos zona Galati - Cahul" RO2004/016-941.01.01.04 si a Proiectului Phare "Dezvoltarea si Extinderea Laboratorului de Monitorizare Integrata a Factorilor de Mediu (aer, apa, sol)" RO2006/018-447.01.01.40

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.331

din 30 09 2010

privind aprobarea preluarii in patrimoniul Municipiului Galati a echipamentelor si bunurilor achizitionate in cadrul Proiectului Phare “Monitorizarea integrata a factorilor de mediu aer,apa,sol in Euroregiunea Dunarea de Jos zona Galati-Cahul “ RO2004/016-941.01.01.04 si a Proiectului Phare “Dezvoltarea si Extinderea Laboratorului de Monitorizare Integrata a Factorilor de Mediu (aer,apa,sol)” RO2006/018-447.01.01.40

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 386/28 09 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30 09 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 102 080/03 09 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 102 089/3 09 2010, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c”, alin.5, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă preluarea in patrimoniul Municipiului Galati a echipamentelor si bunurilor achizitionate in cadrul Proiectului Phare “Monitorizarea integrata a factorilor de mediu aer,apa,sol in Euroregiunea Dunarea de Jos zona Galati-Cahul “ RO2004/016-941.01.01.04 si a Proiectului Phare “Dezvoltarea si Extinderea Laboratorului de Monitorizare Integrata a Factorilor de Mediu (aer,apa,sol)” RO2006/018-447.01.01.40 , individualizate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Gasparotti Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

HCL 331.doc