Hotărârea nr. 329/2010

Atribuirea directa prin contract de concesiune, societatii APA CANAL SA a obiectivului: Racorduri de apa rece si canalizare la blocuri din Tiglina I, Tiglina II si la bloc Plomba

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.329 din 30 09 2010

privind atribuirea directă prin contract de concesiune, societății APĂ CANAL SA. a obiectivului: Racorduri de apă rece și canalizare la blocuri dinȚiglina I, Țiglina II și la bloc Plombă

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 345/24 09 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30 09 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 99 476/27 08 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 99 478/27 08 2010, al Serviciului Evidența Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.59, alin.1 din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c”, alin.5, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă atribuirea directă prin contract de concesiune, societății APĂ CANAL SA. a obiectivului: «Racorduri de apă rece și canalizare la blocuri dinȚiglina I, Țiglina II și la bloc Plombă ».

Caracteristicile tehnice ale obiectivului de investiții: „ Racorduri de apă rece și canalizare la blocuri dinȚiglina I, Țiglina II și la bloc Plombă”, sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gasparotti Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

Anexa

la HCL nr. 329/ 30 09 2010

Racorduri de apă rece și canalizare la blocuri din Țiglina I, Țiglina II și la bloc Plombă

Nr. crt.

Denumire mijloace fixe

Nr. de inventar

Cod de clasificare

D.N. (ani)

Valoare de inventar (lei)

Rețele de apă și canalizare aferente bloc C25, C33, C34

316.141,22

1.

  • Lungime rețea de apă rece = 30 ml.; din OL Zn ; O == 3":

  • - aferent bloc C32: lungime rețea de apă rece 10 m;

  • - aferent blocuri C34 - C35: lungime rețea de apă rece 20 m;

  • Lungime rețele și racord canalizare = 36 ml; din tub PAFSIN cu Dn 50 mm:

  • - aferent bloc C25: lungime rețele = 12 m;

  • - aferent bloc C34: lungime rețele = 24 m;

210319

1.8.6.

1.8.7.

24-36

32-48

12.658,31

303.482,91

Rețele de apă și canalizare aferente bloc C19, E5

473.889,79

2.

Lungime rețea de apă rece = 215 ml.; din PEID PE 80; 0 = 160mm; Hidr 1 buc.; CV = 2 buc.- aferent bloc E5

210324

1.8.6.

24-36

50.104,23

Lungime rețele și racord canalizare = 170 ml.; din tub PAFSIN, cu Dn = 30 cm; CV = 11 - aferent blocuri C19 - E5;

1.8.7.

32-48

423.785,56

Rețele de apă și canalizare aferente bloc C22

79.489,39

3.

Lungime rețea de apă rece = 75 ml; PE 80; 0 = 160 mm; CV = 1 -aferent bloc C22

210320

1.8.6.

24-36

28.485,95

Lungime rețele și racord canalizare = 20 ml; din tub PAFSIN, cu Dn = 20 cm. - aferent bloc C22

1.8.7.

32-48

51.003,44

Rețele de apă și canalizare aferente bloc C 23 -

C24

96.109,92

4.

Lungime rețele și racord canalizare = 80 ml; din tub PAFSIN, cu Dn = 30 cm - aferente bloc C23 - C24

210321

1.8.7.

32-48

96.109,92

Rețele de apă și canalizare aferente bloc Plombă

114.040,83

5.

Lungime rețea de apă rece = 90 ml; din OL; 0 = 159 x 8 mm; CV = 1

- aferente bloc Plombă

210322

1.8.6.

24-36

19.543,23

Lungime rețele și racord canalizare = 50 ml; din tub PAFSIN, cu Dn = 20 cm. - aferente bloc Plombă

1.8.7.

32-48

94.497,60

Rețele de apă și canalizare aferente blocurilor t

in Țiglina II

412.376,35

6.

Lungime rețea de apă rece =

20 ml; din OL Zn Dn = 4":

  • - aferent bloc E6: lungime rețea de apă rece 10 m;

  • - aferent bloc E4: lungime rețea de

1.8.6.

24-36

2.868.,40

apă rece 10 m;

210323

Lungime rețele și racord canalizare = 140 ml; din tub PAFSIN, cu Dn = 50 cm;

1.8.7.

32-48

409.507,95

TOTAL

1.492.047,50

Președinte de ședință

Gasparotti Florin