Hotărârea nr. 326/2010

Aprobarea unor tarife pentru unele servicii conexe realizate de catre SC Apaterm SA Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.326

din 30 09 2010

privind: aprobarea unor tarife pentru unele servicii conexe realizate

de către SC Apaterm SA Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:322/7 09 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de

30 09 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.96 494/17 08 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.96 496/17 08 2010, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr. 14 167/4 08 2010, a SC APATERM SA Galați;

Având în vedere prevederile art.43, alin.8 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”a”, alin.3, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă tarifele pentru realizarea unor servicii conexe de că tre SC APATERM SA Galați, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Tarifele aprobate la art.1 se indexează anual pe baza indicelui de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art.3- În cazul în care pentru prestarea acestor servicii sunt utilizate bunuri concesionate sau date în folosință gratuită de Consiliul Local Galați, SC Apaterm SA datorează la bugetul local o cotă de 50% din sumele încasate. Sumele se virează la bugetul local până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna precedentă, operatorul prezentând trimestrial la Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Galați situația sumelor încasate și a sumelor virate la bugetul local.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gasparotti Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

Anexa

la HCL 326/30 09 2010

Tarife practicate de către SC APATERM SA Galați pentru lucrări

de desfundat coloane baie și bucătărie cu diferite lungimi

Nr.

crt.

Denumirea operațiunii

Tarif propus (lei/conductă)

1

Desfundare conductă baie 0110 mm cu o lungime de 5 - 10 m

58

2

Desfundare conductă baie 0110 mm cu o lungime de 10 - 15 m

97

3

Desfundare conductă baie 0110 mm cu o lungime de 15 - 20 m

143

4

Desfundare conductă baie 0110 mm cu o lungime peste 20 m

164

5

Desfundare conductă bucătărie 075 mm cu o lungime de 5 - 10 m

32

6

Desfundare conductă bucătărie 075 mm cu o lungime de 10 - 15 m

55

7

Desfundare conductă bucătărie 075 mm cu o lungime de 15 - 20 m

83

8

Desfundare conductă bucătărie 075 mm cu o lungime de peste 20 m

96

Tarifele includ TVA.

Președinte de ședință

Gasparotti Florin