Hotărârea nr. 325/2010

Trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Galati a unor active (mijloace) fixe corporale, aflate in concesiunea SC APA CANAL SA

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.325

din 30 09 2010

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați a unor active (mijloace) fixe corporale, aflate în concesiunea SC APA CANAL SA

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 321/7 09 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30 09 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.95 814/13 08 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.95 816/13 08 2010, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.86 430/19 07 2010, a SC APA CANAL SA Galați;

Având în vedere prevederile art.10, alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c”, alin.5, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați a unor active (mijloace) fixe corporale, aflate în concesiunea SC APA CANAL SA, identificate în anexele 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Redevența datorată de SC APA CANAL SA pentru bunurile concesionate aparținând domeniului public, se diminuează cu valoarea mijloacelor fixe prevăzute la art.1.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gasparotti Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore